pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - AKCİĞER KANSERİ İLE KARIŞAN İKİ ENDOBRONŞİAL TÜBERKÜLOZ OLGUSU
ŞEBNEM YOSUNKAYA, MEHMET GÖK

Amaç: Nadir görülen ve klinik, radyolojik, bronkoskopik bulguları ile başka akciğer hastalıklarını taklit eden bir hastalık olan endobronşial tüberküloz (EBTB)'un tartışılması amaçlandı. Olgu: Öksürük, göğüs ağrısı, hemoptizi şikayetleri ile başvuran ve daha önce araştırıldıkları merkezlerde akciğer kanseri tanısı alan iki EBTB olgusu sunuldu. Her iki olgunun radyolojilerinde kitle görünümü vardı ve balgamlarında basil negatifti. Her iki olguya tanı bronkoskopik biopsi ve lavaj sıvısında ve post bronkoskopik balgamda teksif ile pozitiflik ve kültürlerde tüberküloz basili üremesi ile tanı kondu. Sonuç: Akciğer tüberkülozu akciğer kanseri ile benzer bulgular verebileceği için, bronş lavajında ve postbronkoskobik balgamda ARB bakılmalıdır. 

Cilt 15, Sayı 3 (2005)