pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - MERAM TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK CERRAHİSİ SERVİSİNDE YATAN HASTA YAKINLARININ MEMNUNİYETİNİN ARAŞTIRILMASI
TAHİR KEMAL ŞAHİN, HACER BAKICI, SEZGİN BİLBAN, ŞADUMAN DİNÇER, MÜSLİM YURTÇU, ENGİN GÜNEL

Amaç: Bu çalışmanın amacı, ameliyat olmak üzere hastaneye yatırılan hastalara verilen tıbbi ve tıbbi olmayan bakım hizmetlerinden hasta yakınlarının memnuniyetini araştırmaktır. Yöntem: Bu tanımlayıcı çalışmada, randomize olarak seçilen hasta yakınlarına tıbbi ve tıbbi olmayan hizmetlerden memnuniyetlerini sorgulayan bir anket yüz-yüze görüşme yoluyla uygulandı. Hasta yakınlarına çocuğun hastalığı ve ameliyatı hakkında yeterli bilgi verilip-verilmediği, hasta yakınının ilgili doktordan, hemşireden, hastanın tıbbi bakımından, gösterilen ilgiden, verilen yemekten, ziyaret uygulamasından ve servis ortamı ve temizliğinden memnuniyeti sorgulandı. Bulgular: Hastaların % 98.0'ının yanında bir, % 2.0'sinin yanında birden fazla yakını refakat etti. Hasta yakınlarının % 67.3'ü kentsel, % 32.7'si kırsal kesimdendi. Hasta yakınlarının birçoğunu (% 88.4) anne, % 4.8'ini baba ve % 6.8'ini diğer yakınları oluşturmakta idi. Hasta yakınlarının % 76.0'ı ilköğretim, % 9.6'sı ortaöğretim, % 8.7'si yükseköğretim eğitimli olup, % 5.8'i okur-yazar değildi. Hasta yakınları hastalık hakkındaki bilgiyi % 68.3 oranında hekimden, % 3.8 oranında hemşireden, % 26.0 oranında hekim ve hemşireden ve % 1.9 oranında diğer personelden öğrenmişlerdi. En çok memnun olunan nedenlerin başında servis doktorları ve servis hemşireleri gelmekteydi. En çok memnuniyetsizlik duyulan konu ise yemek hizmetleriydi. Memnuniyet ile hasta yakınının geldiği yer, eğitim durumu ve hastanede kalış süresi arasında anlamlı ilişki saptanmadı. Sonuç: Hasta yakınların çok büyük bir bölümü Çocuk Cerrahisi Servisinden memnundur. Buna rağmen, personelin iletişim becerileri ve yemek hizmetleri kalitesine önem verilmeli ve hasta memnuniyeti ölçümü rutin olarak yapılmalıdır. 

Cilt 15, Sayı 4 (2005)