pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - SEKONDER HİPERPARATİROİDİLİ HASTALARDA SUBTOTAL PARATİROİDEKTOMİ SONUÇLARIMIZ
MEHMET ERİKOĞLU, ŞAKİR TAVLI, SÜLEYMAN TÜRK, ŞAKİR TEKİN

Amaç: Sekonder hiperparatiroidi kronik böbrek yetmezliğinin en önemli geç dönem bulgularından biridir. Bu çalışmada amacımız kliniğimizde 4 yıllık süre içinde kronik böbrek yetmezliğine bağlı gelişen sekonder hiperparatiroidi nedeniyle ameliyat edilen olguların analizini ve klinik özelliklerini retrospektif olarak değerlendirmektir. Yöntem: Ocak 2001 ile Mart 2005 tarihleri arasında kliniğimizde kronik böbrek yetmezliği sonucu gelişen sekonder hiperparatiroidi nedeniyle subtotal paratiroidektomi uygulanan 14 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: Hastalarda en sık rastlanan semptom kas güçsüzlüğü ve kemik ağrıları idi. Kas güçsüzlüğü 10 hastada, kemik ağrıları ise 8 hastada mevcut idi. Ameliyat öncesi yapılan radyolojik incelemede çekilen el grafisinde 8 hastada (% 57) subperiostal rezorbsiyon saptandı. Bir hastada ise spontan kemik kırığı tespit edildi. Serum kalsiyum düzeyleri ortalama 12.2± 0.9 (8.2-15.1) mg/dL, fosfor düzeyleri ortalama 6.3±1.8 (2.2-7.4) mg/dL, ALP düzeyi ise ortalama 873± 243,5 (225-8884) U/L olarak ölçüldü. Hastaların tümünde parathormon değeri yüksek bulundu. Ortalama PTH değeri 878 (810-1257) pgr/ml olarak ölçüldü. Tüm hastalarda paratiroid bezleri anatomik olarak normal pozisyonda idi ve hastaların tümüne subtotal paratiroidektomi uygulandı. Sonuç: Böbrek yetmezliğine bağlı sekonder hiperparatiroidi kalsiyum ve vitamin D tedavisine cevap vermesine rağmen uzun dönemde cerrahi tedavi önem kazanmaktadır. Subtotal paratiroidektomi uygulanan vakalarda klinik olarak belirgin iyileşme, laboratuar bulgularında düzelme görülmüş ve kalıcı hipoparatiroidi görülmemiştir. Kronik böbrek yetmezlikli hastalarda gelişen sekonder hiperparatirodi tedavisinde subtotal paratiroidektominin en uygun cerrahi tedavi olduğunu düşünmekteyiz. 

Cilt 15, Sayı 4 (2005)