pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - KONYA FAZİLET ULUIŞIK SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE 15-49 YAŞ GRUBU EV KADINLARINDA OBEZİTE PREVALANSI VE RİSK FAKTÖRLERİ
İBRAHİM KORUK, TAHİR KEMAL ŞAHİN

Amaç: Bu araştırmada, Konya Fazilet Uluışık Sağlık Ocağı Bölgesi'ndeki 15-49 yaş grubu ev kadınlarında obezite prevalansı ve risk faktörlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırma, kesitsel tiptedir. Sağlık ocağı bölgesinde yaşayan 15-49 yaşındaki toplam 12447 kadın araştırmanın evrenini oluşturmuştur. 676 katılımcı, küme örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. DSÖ kriterlerine göre, obezite değerlendirilmesinde VKİ (Vücut Kitle İndeksi) kullanılmıştır. VKİ ? 30 kg/m2 olanlar obez kabul edilmiştir. Verilerin analizinde ki kare testi, grup içi korelasyon, kappa tutarlık ve lojistik regresyon kullanılmıştır. Bulgular: Kadınlarda obezite prevalansı % 33.9 bulunmuştur. Kadınların VKİ ortalaması 28.0 ± 5.4 kg/m2'dir. Kadınların yaş ortalaması 35.5 ± 8.3'tür. Kadınların % 2.8'i eğitimsiz, % 55.0'ı ilkokul mezunu, % 8.9'u ise üniversite mezunudur. Obezlerdeki risk faktörleri, 30 yaşın üstünde olmak, eğitim düzeyi ilkokul ve altında olmak, gebelik sayısının 3-4 arasında olması, gebelik sayısının 5 ve üzerinde olması, kronik hastalığı olması, birinci derece akrabada obezite olması, yemek yeme hızının "orta" olması, yemek yeme hızının "hızlı" olmasıdır. Sonuç: Kadınlar, kendi vücut ağırlıklarını ölçümle elde edilen vücut ağırlığından daha az olarak algılama eğilimindedirler. Bununla birlikte, pek çok kadın sağlık profesyonellerinden yardım almadan riskli yöntemlerle zayıflamaya çalışmaktadır. Obezite, 15-49 yaş grubu ev kadınlarında ciddi boyutlarda bir sorundur. Çevresel faktörler en önemli risk faktörleridir. 

Cilt 15, Sayı 4 (2005)