pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - YENİ KURULAN ÇOCUK ANJİOGRAFİ ÜNİTEMİZİN BİR YILLIK ÇALIŞMASI
OSMAN BAŞPINAR, HAKKI KAZAZ, MEHMET ADNAN CELKAN, BAHADIR DAĞLAR, HAŞİM ÜSTÜNSOY, METİN KILINÇ, YAVUZ COŞKUN

Amaç: Gaziantep Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde hizmete başlayan çocuk anjiografi ünitemizin bir yıl süresince çalışması değerlendirilmiştir. Yöntem: Bir yıl süresince anjiografi laboratuarında işlem gören hastaların tanısal özellikleri dosyalarından alınmıştır. Bulgular: Toplam 146 girişim 139 hastada uygulanmıştır. Hastaların 65'i erkek (% 44.5), 81'i kız (% 55.5) ortalama yaş 4.3±4.1 (ortanca 3), ortalama ağırlık 13.7±10.5 (ortanca 10.7) kg olarak bulunmuştur. Girişimler 107 kez femoral ven, 92 kez femoral arter yolu ile % 90.6'sı sağ, % 9.4'ü sol inguinal bölgeden gerçekleştirilmiştir. Tanısal anjiografi 134 kez (% 91.7), dokuz kez tanısal ve girişimsel ve dört kez ise sadece girişimsel uygulanmıştır. Girişimseller beş pulmoner, bir aortik balon valvüloplasti, üç geçici pacemaker takılması, iki kez perikardiyosentez ve bir kez septostomi uygulanmasıdır. İşlemler sırasında 11 hastada (% 7.9) komplikasyon gelişmiştir. Tanısal işlemlerde septal defektlerle 65 kez, patent duktus arteriyozusla 40 kez, aort ve pulmoner arter darlıkları ile 27 kez, Fallot tetralojisi ile de 14 kez karşılaşılmıştır. Sonuç: Çocuklarda uygulanan kalp kateterizasyonu, bu yaş grubu kalp hastalıklarında tanısal ve girişimsel işlemlerde belirleyici bir role sahiptir. 

Cilt 15, Sayı 4 (2005)