pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - PRATİSYEN HEKİMLERDE TÜKENMİŞLİK, İŞE BAĞLI GERGİNLİK VE İŞ DOYUMU DÜZEYLERİ
AHMET TEVFİK SÜNTER, SEVGİ CANBAZ, ŞENNUR DABAK, HATİCE ÖZ, YILDIZ PEKŞEN

Amaç: Bu çalışma sağlık ocaklarında çalışan pratisyen hekimlerde tükenme, işe bağlı gerginlik ve iş doyumu düzeylerinin bazı demografik özellikler ve mesleksel değişkenlerle ilişkisini araştırmak amacıyla planlanmıştır. Yöntem: Veriler 112 pratisyen hekimin 85 (% 75.9)'inden demografik veri formu, Maslach Tükenmişlik Ölçeği, İşe Bağlı Gerginlik Ölçeği ve İş Doyumu Ölçeği formları ile toplanmıştır. Bulgular: Çalışmada yaş grupları, medeni durum ve çalışılan sağlık ocağının bulunduğu yerleşim birimi açısından ölçek puanları arasında fark bulunmamıştır. Erkeklerin Maslach Tükenmişlik Ölçeği kişisel başarı puanı kadınlardan, 10 yıl ve daha fazla süredir çalışanların İşe Bağlı Gerginlik Ölçeği puanı da 5 yıldan daha az süredir çalışanlarınkine göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Yaş ile işe bağlı gerginlik; duygusal tükenme ile duyarsızlaşma ve işe bağlı gerginlik puanları arasında pozitif; duyarsızlaşma ile kişisel başarı; işe bağlı gerginlik ile iş doyumu arasında negatif korelasyon bulunmuştur. Sonuç: Medeni durum ve çalışılan yerleşim birimi gibi demografik özelliklerle duygusal tükenme, kişisel başarı, duyarsızlaşma, işe bağlı gerginlik ve iş doyumu arasında bir ilişki olmadığı, kişisel başarının cinsiyetle, işe bağlı gerginliğin de yaş ve çalışma süresi ile ilişkili olduğu söylenebilir. 

Cilt 16, Sayı 1 (2006)