pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - ELEKTİF SEZERYAN GİRİŞİMLERİNDE DESFLURAN VE SEVOFLURANIN YENİDOĞAN ÜZERİNE ETKİLERİ VE ANNEDE DERLENME ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
CANAN BALCI, DİLEK TOPRAK, REMZİYE GÜL SIVACI

Amaç: Çalışmamız elektif sezeryan girişimlerinde desfluran ve sevofluranın hemodinami, yenidoğan APGAR ve umblikal ven kan gazı değerleri üzerine etkilerinin yanında desfluran ve sevofluranın annede derlenme özelliklerinin karşılaştırılması amacıyla yapıldı. Yöntem: Genel anestezi altında elektif sezeryan ameliyatı planlanan miyadında ASA I-II grubunda 60 anne adayı çalışmaya dahil edildi. Hastalarımız rastgele seçimle, iki gruba ayrıldı. Anestezi indüksiyonu her iki grupta intravenöz 2 mg.kg-1 propofol ile anestezi idamesi ise I. grupta (n=31) % 1 sevofluran, % 50 hava ve % 50 O2 karışımı, II. grupta ise (n=29) % 4 desfluran, % 50 hava ve % 50 O2 karışımı ile sağlandı. Tüm hastalarda ortalama arter basıncı (OAB), kalp atım hızı (KAH) ve periferik oksijen satürasyonu (SpO2) indüksiyon öncesi, endotrakeal entübasyonu takiben 1, 2.5, 5, 10. ve operasyon bitimine kadar 5 dakika aralıklarla takip edildi ve 1, 2.5, 5, 10. ve 30. dakika değerleri kaydedildi. Bulgular: Desfluran grubunda KAH değerlerinde entübasyonu takiben ilk 5 dakika artış tespit edildi. Ortalama arter basıncı değerleri açısından fark bulunmadı. Bebek kan gazı pH değerleri sevofluran grubunda asidotik bulundu. Bebek kan gazı pCO2, pO2 değerleri ve APGAR skorları arasında anlamlı fark bulunmadı. Desfluran grubunda SGAS, SSS, ES ve OS'nin daha kısa olduğu tespit edildi. Sonuç: Desfluran ve sevofluranın derlenme özellikleri karşılaştırıldığında, SGAS, SSS, ES ve OS'nin desfluran grubunda anlamlı biçimde daha kısa olduğu tespit edildi. 

Cilt 16, Sayı 1 (2006)