pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - YAŞLILARDA DEPRESİF BELİRTİLER VE RİSK ETMENLERİ
PEMBE KESKİNOĞLU, METİN PIÇAKÇIEFE, HATİCE GİRAY, NURCAN BİLGİÇ, REYHAN UÇKU, ZELİHA TUNCA

Amaç: Sosyoekonomik düzeyi düşük bir bölgede yaşlılardaki depresif belirtiler ve risk etmenlerinin araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Kesitsel, analitik araştırmadır. Evren İzmir İli İnönü Sağlık Ocağı Bölgesi'ndeki 65 yaş ve üzeri 359 yaşlıdır. Küme örneklemeyle seçilen 204 yaşlı örneği oluşturmuş, 201'ine ulaşılmıştır. Bağımlı değişken Depresif Belirtiler Ölçeği (DBÖ) ile belirlenen depresif belirtilerdir; bağımsız değişkenler ise yaşlıların demografik, ekonomik ve sağlıkla ilgili özellikleridir. Veri yüz-yüze görüşülerek anketle toplanmıştır. Veri çözümlemesinde T-testi, Mann Whitney-U testi ve Çoklu Lineer Regresyon analizi kullanılmıştır. Bulgular: Yaşlıların yaş ortalaması 70.8 (SD=6.5)'dir. % 61.2'si kadın, % 91.0'ı hiç okula gitmemiştir. % 11.4'ü yalnız yaşamakta, % 25.9'unun sosyal güvencesi bulunmamaktadır. Yaşlıların depresyon puan ortalaması 3.8 (SH=0.31)'dir. Çoklu Lineer Regresyon analizi sonucunda depresif belirtiler için risk faktörünün yalnızca yakınlarıyla görüşme sıklığı olduğu belirlendi. Sonuç: Sosyoekonomik düzeyi düşük bir bölgede depresif belirtileri etkileyen en önemli etmen yakınları-dostları ile görüşme sıklığıdır. 

Cilt 16, Sayı 1 (2006)