pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - RETE TESTİSİN TÜBÜLER EKTAZİSİNDE US BULGULARI: ÜÇ OLGU SUNUMU
MEHMET H ATALAR, MÜBECCEL ARSLAN, CESUR GÜMÜŞ, EKREM ÖLÇÜ

Amaç: Bu çalışmada, ultrasonografik inceleme sırasında rete testis tübüler ektazisi (RTTE) ve aynı taraflı epididim kisti ve/veya spermatosel saptanan üç olgu sunulmaktadır. Olgu sunumu: Değişik skrotal yakınmaları olan üç erişkin erkek hasta ultrasonografi (US) ile değerlendirildi. Tüm US incelemelerde 7.5 MHz lineer prop kullanıldı. Üç olguda da renkli Doppler incelemede belirgin kan akımı göstermeyen, mediastinum testis lokalizasyonunda RTTE ile uyumlu çok sayıda, serpinjinöz, tübüler, küçük kistik yapılar mevcuttu. İki olguda aynı taraf epididim başı lokalizasyonunda kist, bir olguda ise spermatosel ile uyumlu lezyonlar görüldü. Sonuç: RTTE, sıklıkla epididim patolojileri ile birlikte olan benign bir durum olup US bulguları, diğer invaziv tetkiklere yer vermeyecek kadar tanısaldır. 

Cilt 16, Sayı 1 (2006)