pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANLARI İLE PRATİSYEN HEKİMLERİN ATEŞLİ HAVALE HAKKINDAKİ GÖRÜŞ VE UYGULAMALARI
SEVGİ KELEŞ, HALUK YAVUZ, SAİD BODUR

Amaç: Ateşli havale (AH), çocukluk çağının sık görülen, iyi huylu ve ateşle ortaya çıkan bir havale türüdür. AH'si olan bir çocuk değişik hekimlik dallarına mensup hekimler tarafından görülebilir. Çalışmada AH ile sık karşılaşan çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları ile pratisyenlerin hastalık hakkındaki görüş ve uygulamalarının değerlendirilmesi amaçlandı. Yöntem: Çoğunluğu Konya'dan olmakla birlikte muhtelif illerden 100 çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı ile 100 pratisyen çalışmaya dahil edildi. Uzman ve pratisyenler için ayrı anket hazırlandı. Anketler yüz yüze görüşülerek hekimlerce dolduruldu. Bulgular: Uzmanların % 62.1'i ve pratisyenlerin % 51.6'sı AH denilebilmesi için ateşin en az 38.0 °C olması gerektiğini belirtti. Uzmanların çoğu ateşli havalede üst yaş sınırını 6, pratisyenlerin çoğunluğu ise 5 yaş olarak kabul etmekteydi. Uzmanların % 60.0'ının biyokimya, EEG, görüntüleme çalışması gibi tetkikler istediği ve sadece % 13.0'ünün LP gerekçelerini tam olarak bildiği tespit edildi. Pratisyenlerin çoğunluğu AH'yi sevk ettiğini ve % 41.1'i AH'de BOS incelemesinin gerekli olduğunu belirtti. Sonuç: Hem çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları hem de pratisyenlerin AH ile ilgili bilgilerinde güncellenmesi gereken hususlar vardır. Hizmet içi ve sürekli eğitim bu konuda yararlı olabilir. 

Cilt 16, Sayı 4 (2006)