pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - HİPERTİROİDİ VE SUBKLİNİK HİPERTİROİDİDE KEMİK VE MİNERAL METABOLİZMASININ İDRAR PİRİDİNYUM ÇAPRAZ BAĞLARIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ
ÖZLEM ÖZTÜRK, ALİ GÜÇTEKİN, ZEYNEP GİNİŞ, SERPİL ERDOĞAN

Amaç: Hipertiroidili ve subklinik hipertiroidili hastalarda kemik turnover'ının idrar piridinolin, deoksipiridinolin ve serum kemik spesifik alkalen fosfataz (ALP) düzeyleriyle değerlendirilmesi. Yöntem: Hipertiroidili gruba 33 hasta, subklinik hipertiroidili gruba 15 hasta alındı. Kontrol grubu 30 sağlıklı kişiden oluşuyordu. Hasta ve kontrollerde kemik turnover'ı, idrar piridinolin (Pyd), deoksipiridinolin (Dpd) ve serum kemik spesifik ALP düzeyleri ile karşılaştırıldı. ROC eğrisi kullanılarak hastalarda kemik turnover artışını göstermede Pyd, Dpd ve BALP düzeylerinin anlamlılık derecelerine bakıldı. Bulgular: Serum Ca, İdrar Ca/Cre, serum ALP ve BALP sadece hipertiroidili grupta anlamlı artış gösteriyordu. İdrar Pyd ve Dpd ise her iki grupta da kontrol grubuna göre anlamlı olarak artmıştı. Hipertiroidili hastalarda sT3 ve sT4 değerleriyle Dpd ve Pyd arasında anlamlı pozitif korelasyon vardı. Hastalarda ROC eğrisi kullanılarak eğri altındaki alanlara göre Dpd, Pyd, BALP'in kemik turnover artışını tanımada anlamlı oldukları gözlendi. Sonuç: Hipertiroidililerde Dpd, Pyd, BALP, idrar Ca/Cre kemik turnover durumunu yansıtmada kullanılabilir. Subklinik hipertiroidili hastalarda ise idrar Dpd ve Pyd düzeylerinde anlamlı artış olması subklinik hipertiroidide de kemik turnover'ının artmış olabileceğini düşündürmüştür. 

Cilt 17, Sayı 2 (2007)