pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - BROMODEOKSİURİDİN UYGULAMASINI TAKİBEN ERİŞKİN SIÇAN BEYNİNDE LATERAL VE ÜÇÜNCÜ VENTRİKÜLLERİN VENTRİKÜLER VE SUBVENTRİKÜLER ZONUNDA MİTOJENİK AKTİVİTENİN İNCELENMESİ
SİBEL KÖKTÜRK, FARUK ALKAN, FATMA KAYA DAĞISTANLI, MELEK SEZGİN, MÜMİN UZUNALAN, BÜLENT URULUER

Amaç: Çalışmamızın amacı erişkin sıçanların subventriküler zonunda (SVZ) veya ventriküler zonunda (VZ) bromodeoksiuridin (BrdU) işaretli yeni oluşan hücreleri saptamaktı. Yöntem: 13-14 haftalık erişkin Spraque Dawley cinsi (n=7) erkek sıçanlara BrdU enjekte edildi ve enjeksiyondan 24 saat sonra perfüzyon yapıldı. Mitojenik aktiviteyi saptamak için BrdU antikor immünohistokimyası kullanıldı ve BrdU işaretli hücreler mikroskopta sayıldı. Bulgular: Lateral ve üçüncü ventriküllerin VZ'undaki ependimal hücrelerde BrdU işaretli nukleus gözlenmedi. Lateral ve üçüncü ventriküllerin SVZ'da ise BrdU işaretli nukleuslar gözlendi. Lateral ventriküllerin SVZ'unda üçüncü ventriküllerin SVZ'una göre istatistiksel açıdan anlamlı olarak daha fazla BrdU işaretli nukleus gözlendi (P<0.001). Sonuç: Lateral ve üçüncü ventriküllerin VZ'unda mitotik aktivite saptanmadı. Lateral ve üçüncü ventriküllerin SVZ'unda ise mitotik aktivite saptandı. Lateral ventrikülün SVZ'unun üçüncü ventrikülün SVZ'una göre mitotik olarak daha aktif bir bölge olduğu saptandı. 

Cilt 17, Sayı 2 (2007)