pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE EL TERCİHİ DAĞILIMI VE İŞLEVSEL LATERALİZASYON: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
NİMET ÜNAY GÜNDOĞAN, AYŞE CANAN YAZICI, AYTEN ŞİMŞEK

Amaç: El tercihi dağılımını araştırmak, el tercihi yönünden erkeklerle kızlar arasındaki farkı belirlemek ve yüksek öğrenim gören gençlerin el tercihlerini belirleyerek baskın beyin yarım küresi hakkında yaklaşık olarak bilgi sahibi olmaktır. Yöntem: Çalışmaya, yaşları 16-25 arasında değişen 394'ü kız (% 65.0), 212'si erkek (% 35.0) olmak üzere toplam 606 gönüllü üniversite öğrencisi katıldı. El tercihi Edinburgh Oldfield anketi ile saptandı. Geschwind skoruna (GS) göre değerlendirildi. Bulgular: El tercihi dağılımı üç grupta incelendi. Öğrencilerin, 563'ü (% 92.9) sağlak, 19'u (% 3.1) iki elli, 24'ü (% 4.0) solak olarak belirlendi. El tercihinin cinsiyete göre değişmediği görüldü (χ=1.113, p=0.573). Kız ve erkek öğrenci gruplarının her ikisinde de sağ el tercih oranının diğer el tercihi oranlarından önemli derecede yüksek olduğu görüldü (z=44.86, P<0.001; z=37.65, P<0.001). Sonuç: El tercihi ile cinsiyet arasında bir ilişkinin bulunmadığı, her iki cinsiyette de yüksek oranda sağ elin tercih edildiği saptandı. İşlevsel lateralizasyona göre sol beyin yarım küresinin baskın olabileceği düşünüldü. Sonuçlar literatür bilgileri ile karşılaştırıldı. 

Cilt 17, Sayı 2 (2007)