pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - NADİR BİR İLEUS NEDENİ: PARADUODENAL HERNİ
AHMET TEKİN, MUSTAFA ŞAHİN, TEVFİK KÜÇÜKKARTALLAR, ADNAN KAYNAK

Amaç: İnternal herniasyonlar ince barsak obstrüksiyonlarının yaygın olmayan nedenlerden biridir. Paraduodenal herniler en yaygın internal herniasyon tipidir. Yüksek mortaliteyle seyrettiği için erken ve doğru tanı önemlidir. Fizik muayenede spesifik bulgularının olmaması nedeniyle preoperatif tanı güçlükle konabilmektedir. Bu çalışmanın amacı paraduodenal herni için tanı ve tedavi deneyimlerimizi özetlemektir. Olgu sunumu: 1996 ile 2005 yılları arasında cerrahi olarak tedavi edilen 4 Paraduodenal herniasyon olgusunun dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaş ortalamaları 52 idi. İki olguda sağ iki olguda sol paraduodenal herni mevcuttu. Tüm olguların direkt grafilerinde tam veya tam olmayan intestinal obstrüksiyon bulguları vardı. Ortalama hastanede kalış süreleri 4 ile 11 gün arasındaydı. Sonuç: İntestinal obstrüksiyon bulguları olan yetişkin bir hastada önceden geçirilmiş cerrahi girişim öyküsü, karın ön duvarı fıtıkları veya yaşına göre malignite öncelikle düşünülmelidir. Bu faktörlerin bulunmadığı hastalarda intestinal obstrüksiyon sebebinin internal herniasyonun olabileceği akılda tutulmalıdır. 

Cilt 17, Sayı 2 (2007)