pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - KALP HASTALIĞI OLAN VE OLMAYAN GEBELERDE MATERNAL VE FETAL SONUÇLAR AÇISINDAN BİR FARK VAR MI?
AYDIN KÖŞÜŞ, NERMİN KÖŞÜŞ, NUSRET AÇIKGÖZ, METİN ÇAPAR

Amaç: Bu çalışmada kalp hastalığı olan ve olmayan gebelerdeki maternal ve fetal sonuçlar kıyaslandı. Yöntem: Kalp hastalığı olan 54 gebe ile olmayan 57 gebe değerlendirildi. Yaşları, gebelik sayıları, mevcut kardiyak patoloji ve evresi, mevcut olan semptomlar, doğum şekli ve haftası, bebek kiloları ve APGAR skorları incelendi. Toplanan veriler sıklık ve ortalama ± standart deviasyon şeklinde analiz edildi. Bulgular: Kalp hastalığı olan gebelerin 13’ü sezaryen ile doğum yaparken 41’i vajinal yolla doğurtuldu. 10 (% 18,5) hastaya indüksiyon uygulandı. Ortalama doğum ağırlığı 3037 ± 540 (1500-4500) g idi. Kalp hastalığı olmayan gebelerin 40’ı (% 70,2) normal doğum ile doğurtuldu. 17 hastaya sezaryen uygulandı. Hastaların 18’ine (% 31,5) indüksiyon uygulandı. Ortalama doğum kilosu 3250 ± 626 (1800-4300) g idi. Normal doğum, sezaryen, indüksiyon uygulanması ve doğumdaki bebek kiloları açısından gruplar arasında farklılık tesbit edilmedi. Kalp hastalığı olan gebelerin yedisinde obstetrik, birinde medikal komplikasyon gelişti. Anne ölümü oluşmadı. Obstetrik komplikasyonların altı tanesi preterm doğum, birinde erken membran rüptürü şeklinde idi. Hastaların birinde kalp yetmezliği semptomları oluştu. Doğum sonrası bebeklerden hiçbirinde konjenital kalp hastalığı tesbit edilmedi. Kalp hastalığı olmayan gebelerde ise medikal herhangi bir komplikasyon gelişmedi. İki hastada preterm doğum (34 ve 35 hafta), bir hastada inutero fetüs ölümü, bir bebekte mekonyum aspirasyonuna bağlı ölüm görüldü. Erken doğum eylemi, kalp hastalığı olan grupta anlamlı şekilde daha fazla görüldü. Fetal ve neonatal mortalite açısından gruplar arasında anlamlı farklılık tesbit edilmedi. Sonuç: Dikkatli takip ile kardiak hastalığı olan gebelerde maternal ve fetal sonuçlar kardiyak hastalığı olmayan gebelerden farklı değildir. 

Cilt 18, Sayı 2 (2008)