pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL DESTEK VE YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
EMEL YILMAZ, ELA YILMAZ, FATOŞ KARACA

Amaç: Araştırma, Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin algıladıkları sosyal destek ve yalnızlık düzeyleri ile ilişkili faktörleri incelemek amacıyla betimleyici olarak planlanmış ve uygulanmıştır. Yöntem: Araştırmaya Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık Yüksekokulu’nda okuyan ve araştırmaya katılmayı kabul eden toplam 339 öğrenci dahil edilmiştir (katılım oranı % 83). Veriler, 1–31 Mart 2007 tarihleri arasında öğrencilerin sosyodemografik özelliklerini içeren bilgi formu, aile, arkadaş ve özel bir insanın desteği olmak üzere 3 alan ve 12 sorudan oluşan Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (MSPSS) ve 20 soruluk UCLA yalnızlık ölçeğini içeren bir anket kullanılarak elde edilmiştir. Araştırma öncesinde ilgili kurumdan yazılı izin ve öğrencilerden sözel onam alınmıştır. Verilerin analizi, SPSS 11.0 paket programında tanımlayıcı istatistikler, Student’ın t testi, Mann Whitney U, korelasyon, varyans ve multiple regresyon (çoklu analiz) testleri ile yapılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin algılanan sosyal destek toplam puan ortalaması 66.4±13.9, yalnızlık düzeyi toplam puan ortalaması 37.4±9.9’dur. Sosyal destek ve yalnızlık düzeyleri arasında negatif korelasyon ilişkisi olduğu (r=-0.361, p=0.000) ve yalnızlık düzeyi ile sosyal destek kaynakları (aile, arkadaş ve özel insan) arasındaki korelasyon ilişkisinin de negatif yönlü olduğu saptanmıştır. Sonuç: Öğrencilerin algılanan sosyal destek düzeylerinin yüksek, yalnızlık düzeylerinin düşük olduğu sonucuna varılmıştır. 

Cilt 18, Sayı 2 (2008)