pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - DİABETİK RETİNOPATİDE OKÜLER KAN AKIMININ RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
DEMET KIREŞİ, MEHMET SEVGİLİ, SAİM AÇIKGÖZOĞLU, NAZMİ ZENGİN

Amaç: Proliferatif ve nonproliferatif diabetik retinopatili hastalarda oftalmik arter (OA) ve santral retinal arterdeki (SRA) kan akımı değişikliklerini araştırmak, sonuçları sağlıklı kontrol grubunun bulguları ile karşılaştırmak ve Doppler ultrasonografi bulgularını değerlendirmek. Yöntem: Bu araştırmaya 39 diabetik retinopatili [23’ü nonproliferatif retinopati (NPRP), 16’sı proliferatif retinopati (PRP)] hasta ve aynı yaş grubundan 19 sağlıklı birey katıldı. Renkli Doppler ultrasonografi ile OA ve SRA’nın en yüksek sistolik akım hızı (Vp), ortalama akım hızı (Vm), diastol sonu akım hızı (Vd), rezistivite indeksi (RI) ve pulsatilite indeksi (PI) ölçüldü. NPRP, PRP ve kontrol gruplarının sonuçları istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Bulgular: Sağ ve sol gözler arasında tüm gruplarda anlamlı farklılık saptanmadı. Oftalmik arterin; kontrol grubu ile NPRP ve PRP grupları arasında tüm değerlerde ve NPRP grubu ile PRP grubu arasında Vp ve Vm değerleri dışında tüm değerlerde anlamlı fark vardı. Santral retinal arterin; kontrol grubu ile NPRP grubu arasında ve kontrol grubu ile PRP grubu arasında Vp dışında tüm değerler arasında anlamlı fark mevcuttu. NPRP ile PRP grupları arasında ise PI ve RI değerlerinde anlamlı fark görüldü. Sonuç: Diabetik retinopatili hastalarda sağlıklı bireylere göre orbital vasküler yapılarda hemodinamik değişiklikler olmaktadır. Bu değişiklikler Doppler ultrasonografi ile ölçülebilir. Bu ölçümlerden Doppler açısına bağımlı olmayan RI ve PI’nin daha güvenli olduğu söylenebilir. 

Cilt 18, Sayı 3 (2008)