pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - İKİ FARKLI YÖNTEMLE ÖLÇÜLEN İSTİRAHAT METABOLİZMA HIZLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
KAĞAN ÜÇOK, HAKAN MOLLAOĞLU, LÜTFİ AKGÜN, ABDURRAHMAN GENÇ

Amaç: Bu çalışmada biyoelektrik empedans analiz ve portatif indirekt kalorimetre yöntemleriyle elde edilen istirahat metabolizma hızlarını karşılaştırmak amaçlanmıştır. Yöntem: Etik kurul onayı alındıktan sonra, çalışmaya 20-58 yaşları arasındaki 99 gönüllü katılımcı (59 kadın ve 40 erkek) alındı. Ölçüm öncesi son 12 saat içinde gıda almamaları ve son 24 saat içinde sportif aktivitede bulunmamaları istendi. Katılımcılar 15 dakika dinlendirildikten sonra ölçümler oda sıcaklığında, sessiz ve loş ortamda yapıldı. Biyoelektrik empedans analiz yönteminde cihazın (Bodystat 1500) elektrotları sağ el ve sağ ayağına yerleştirilerek istirahat metabolizma hız ölçümü gerçekleştirildi. Daha sonra portatif indirekt kalorimetre (Bodygem) ile aynı katılımcıların solunum gazlarından indirekt olarak istirahat metabolizma hızları ölçüldü. Verilerin analizinde Wilcoxon testi ve Spearman korelasyon analizi kullanıldı. Anlamlılık seviyesi p<0.05 olarak kabul edildi. Bulgular: Katılımcılara ait ortalama değerler; yaş 41,0±8,0 yıl, ağırlık 76,7±11,6 kg, boy 164,0±9,4 cm, vücut kütle indeksi 28,7±4,7 kg/m2 olarak bulundu. Katılımcılarda ortalama istirahat metabolizma hızları biyoelektrik empedans analiz yöntemiyle 1637,5±225,7 Kcal/gün, portatif indirekt kalorimetre yöntemiyle 1577,2±286,8 Kcal/gün bulundu. İki ölçüm arasındaki fark anlamlıydı (p=0.008). Sonuç: Biyoelektrik empedans analiz yöntemiyle ölçülen istirahat metabolizma hızının portatif indirekt kalorimetre yöntemiyle ölçülen istirahat metabolizma hızı yerine kullanılamayacağı saptandı. 

Cilt 18, Sayı 3 (2008)