pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - ELEKTİF ELEKTROKARDİYOVERSİYON ANESTEZİSİNDE PROPOFOL VE ETOMİDATA REMİFENTANİL EKLENMESİ
BERRİN ALTINÖREN, ZEYNEP NUR AKÇABOY, ERKAN YAVUZ AKÇABOY, GAYE ARKAN, CÜNEYT AKSU, NERMİN GÖĞÜŞ

Amaç: Çalışmamızda ultra kısa etkili bir opioid olan remifentanili, propofol ve etomidatın düşük dozlarına ekleyerek, kardiyoversiyon anestezisi için gerekli sedasyonu ve kardiyorespiratuar stabiliteyi sağlamayı, myoklonus başta olmak üzere oluşabilecek yan etkileri de azaltmayı amaçladık. Yöntem: 40 ASA II-III hasta bu randomize ve prospektif çalışmada yer almıştır. Tüm hastalara 1 μg/kg remifentanil 90 sn içinde verildikten sonra, propofol grubundaki (Grup P) hastalara 0.5 mg/kg propofol, etomidat grubundaki (Grup E) hastalara 0.1 mg/kg etomidat 15 sn içinde uygulanmıştır. Observer‘s Assesment of Allertness and Sedation (OAA/S) skorunun 2 olması için geçen süre indüksiyon zamanı olarak kabul edilmiş ve ardından Elektif eksternal kardiyoversiyon (EEK) uygulanmıştır. Kardiyorespiratuar parametreler, derlenme parametreleri, uygulanan şok sayısı, uygulanan total enerji, kardiyoversiyon sonucu, yan etkiler, kardiyolog ve hasta memnuniyeti kaydedilmiştir. Bulgular: Demografik veriler, ASA durumu, kardiyoversiyon endikasyonu dağılımı gruplar arasında benzer bulunmuştur. Daha önceki çalışmalarla karşılaştırıldığında, daha düşük dozlardaki propofol ve etomidat ile gerekli bilinçsizlik durumu sağlanabilmiştir. Grup P‘de indüksiyondan sonra başlayıp ve 8. dk.‘ya kadar süren anlamlı bir kan basıncı düşüşü gözlemlenmiştir. Kardiyoversiyondan sonra ve 2 dk. boyunca, solunum sayısında Grup E ile karşılaştırıldığında, Grup P‘de anlamlı bir düşüş gözlemlenmiştir. Grup P‘de 8 hastada apne görülmüş, ve asiste ventilasyona ihtiyaç duyulmuştur. İndüksiyon zamanı ve derlenme parametreleri Grup E‘de anlamlı olarak daha uzun bulunmuştur. Toplam uygulanan şok sayısı, enerji kullanımı, kardiyoversiyon sonucu, hasta ve kardiyolog memnuniyeti ve yan etkiler gruplarda benzer bulunmuştur. Hiçbir hastada myoklonus görülmemiştir. Sonuç: Etomidat kullanımının daha uzun derlenmeye sebep olmasına, propofol kullanımının daha az kardiyorespiratuar stabiliteye sebep olmasına rağmen, remifentanil ile kombine edildiğinde her iki ajan da kardiyoversiyon için kabul edilebilir bir anestezi sağlamışlardır. Ayrıca remifentanil ekleyerek bu ajanların dozlarının ve myoklonus başta olmak üzere diğer yan etkilerin azaltılabileceği kanısındayız. 

Cilt 18, Sayı 4 (2008)