pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - ENDOMETRİAL HİPERPLAZİ VE ADENOKARSİNOMLARDA PROGESTERON RESEPTÖRLERİNİN DURUMU
YAŞAR ÜNLÜ, KEMAL BEHZATOĞLU, İLYAS ÖZARDALI, RIZVAN T. ORHA

Amaç: Bu çalışmada, endometrial hiperplazi ve endometrial adenokarsinom teşhisi almış vakalarda progesteron reseptörleri (PR) ile ilgili bulguların karşılaştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Basit tipte endometrial hiperplazi tanısı almış 15 vaka ile iyi diferansiye (grade I) endometrial adenokarsinom tanısı almış 15 vakaya peroksidaz-antiperoksidaz metodu ile parafin kesitlerine spesifik fare monoklonal PR antikorları uygulandı ve dokulardaki progesteron reseptörleri araştırıldı. Bulgular: PR'lerinin spesifik boyanması sadece çekirdekte sınırlı idi, sitoplazmada spesifik boyanma tesbit edilmedi. Endometrial hiperplazi vakalarının tamamında epitelial ve stromal hücrelerin çekirdeklerinde PR pozitifliği mevcut iken, endometrial adenokarsinom vakalarında bu oran epitel hücrelerinde % 73.3, stroma hücrelerinde ise % 33.3 olarak tespit edildi. Sonuç: Endometrial hiperplazi vakaları endometrial adenokarsinom vakalarından daha yüksek oran ve konsantrasyonda PR içermektedir.

Cilt 7, Sayı 3 (1997)