pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - KONYA?DAKİ TALASEMİ MAJÖRLÜ HASTALARDA BOZULMUŞ GLUKOZ TOLERANSI VE DİYABET PREVALANSI
AHMET SERT, CANAN UÇAR ALBAYRAK, ÜMRAN ÇALIŞKAN, MEHMET EMRE ATABEK

Amaç: Bu çalışmanın amacı Konya, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bölümü‘nde izlenen beta-talasemi majörlü hastalardaki, diyabet ve bozulmuş glukoz tolerans sıklığını değerlendirmek ve betatalasemi majöre eşlik eden şelasyon tedavisine uyum, diyabet için aile hikâyesi ve hastaların demografik özelliklerinin diyabet patogenezindeki olası rolünü araştırmaktı. Yöntem: Talasemi majör tanısı ile izlenen yaş ortalaması 9.56 ± 5.59 (yıl) olan 51 hasta değerlendirmeye alındı. Hastalara oral glukoz tolerans testi uygulandı. 0., 30., 60., 90. ve 120. dakikalarda alınan kan örneklerinin sonuçları Dünya Sağlık Örgütü tanı kriterlerine göre yorumlandı. Bulgular: Talasemi majörlü hastalar arasında bozulmuş glukoz toleransı sıklığı % 10 (51 hastanın 5‘i), diyabet sıklığı ise % 10 (51 hastanın 5‘i) olarak bulundu. Ferritin düzeyi anormal glukoz toleranslı talasemili hastalarda normal glukoz toleranslı hastalara göre daha yüksekti ancak istatistiksel olarak anlamlı değildi. Anormal glukoz toleranslı hastaların hiçbirinde diyabet için aile hikâyesi yoktu. Anormal glukoz toleranslı talasemik hastaların birinde HCV-RNA pozitif bulundu. Sonuç: Bu çalışma merkezimizdeki talasemi majörlü hastalarda bozulmuş glukoz toleransı ve diyabet prevalansının literatürdeki daha önce bildirilen sonuçlara benzer olduğunu göstermektedir. Talasemi majörlü hastaların tamamı sadece açlık glukozuyla doğrudan tanı almadığı için talasemik hastalarda anormal glukoz toleransının teşhisi için OGTT yapılmasını öneriyoruz. Yüksek serum ferritin konsantrasyonunun talasemi majörlü hastalarda anormal glukoz toleransı için bir risk faktörüdür. 

Cilt 19, Sayı 1 (2009)