pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - BİR EĞİTİM HASTANESİNDE GÖREV YAPAN HEMŞİRELERİN SİGARA İÇME PROFİLİNİN BELİRLENMESİ
İLKNUR SAYAN, Ö. FARUK TEKBAŞ, ERCAN GÖÇGELDİ, EYLEM PASLI, MUSTAFA BABAYİĞİT

Amaç: Bu çalışma, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi‘nde çalışan hemşirelerin sigara içme alışkanlığı ile ilgili tutum ve davranışları, nikotin bağımlılık düzeyinin tespiti ve sigaranın sağlığa zararları ile ilgili bilgi düzeylerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yöntem: Kesitsel olarak planlanan bu çalışmada 18 Mart-22 Nisan 2005 tarihleri arasında GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi‘nde çalışan 297 hemşireden 239‘una (% 80,5) ulaşılabilmiştir. Araştırmacılar tarafından geliştirilen ve 25 sorudan oluşan bir soru formu, veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Bağımlılık durumları, Fagerstrom nikotin bağımlılık testi ile ortaya konulmuştur. İstatistiksel analizler SPSS paket programı ile yapılmıştır. Bulgular: Katılımcıların tamamı kadın olup, yaş ortalaması 28,0±5,1 yıldır. Çalışmaya katılan hemşirelerin % 49,8‘inin (119 kişi) sigara içtiği, % 43‘ünün sigaraya 18 yaşından önce başladığı saptanmıştır. Katılımcıların % 89,9‘u sigaraya başlarken birisinden etkilendiklerini, % 33,3‘ü çalıştığı ortamın sigara içmesinde etkili olduğunu belirtmiştir. Çalışmaya katılan hemşirelerin % 26,1‘i “Yüksek” ve “Çok Yüksek Düzeyde” bağımlıdır. Yaş, medeni durum, öğrenim durumu, meslekte çalışma süresinin sigara kullanımına etkisi incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (p>0,05). Sonuç: Hemşirelerde sigara içme davranışının önemli bir sağlık sorunu olduğu unutulmamalı, sigara bağımlılığıyla mücadelede daha etkin yöntemler uygulamaya konulmalıdır. 

Cilt 19, Sayı 1 (2009)