pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - TRANS-KARYOFİLLEN VE ÖJENOL?ÜN AKUT TOKSİSİTESİ VE HİPOGLİSEMİK ETKİNLİĞİNİN DİYABETİK FARELER ÜZERİNDE ARAŞTIRILMASI
HATİCE ÖNTÜRK, HANEFİ ÖZBEK

Amaç: Bu çalışmada trans-karyofillen ve öjenol moleküllerinin letal doz düzeyleri ile Eugenia caryophyllata (karanfil) uçucu yağının göstermiş olduğu hipoglisemik aktiviteden sorumlu olup olmadıklarının fareler üzerinde araştırılması amaçlandı. Yöntem: Çalışmada Balb/C ırkı fareler kullanıldı. Trans-karyofillen ve öjenol‘ün letal doz düzeyleri probit analizi yöntemi ile hesaplandı. Hipoglisemik aktivite için sağlıklı ve diyabetli fareler kullanıldı. Farelerde diyabet oluşturmak için alloksan (150 mg/kg) periton içi yolla (i.p.) üç kez 48 saat arayla uygulandı. Sağlıklı fareler dört gruba ayrıldı (n=8). Gruplara serum fizyolojik (0,2 ml, i.p.), glibenklamid (3 mg/kg, oral), transkaryofillen (0,2 ml/kg, ip) ve öjenol (0,2 ml/kg, i.p.) verildi. Diyabetli fareler altı gruba ayrıldı (n=8). Gruplara serum fizyolojik (0,2 ml, i.p.), glibenklamid (3 mg/kg, oral), trans-karyofillen (0,2 ml/kg, ip), trans-karyofillen (0,4 ml/kg, ip), öjenol (0,2 ml/kg, i.p.) ve öjenol (0,4 ml/kg, i.p.) verildi. Açlık kan şekeri (AKŞ) ölçümleri uygulama öncesinde ve uygulamadan sonraki birinci, ikinci ve dördüncü saatlerde yapıldı. Veriler tek yönlü varyans analizi ile değerlendirildi. Bulgular: Trans-karyofillen ve öjenol‘ün LD50 düzeyleri sırasıyla 2.022 ml/kg ve 0.465 ml/kg olarak hesaplandı. Sağlıklı farelerde trans-karyofillen ve öjenol AKŞ düzeyini anlamlı seviyede etkilemedi. Diyabetli farelerde trans-karyofillen (0,2 ml/kg, ip), öjenol (0,2 ml/kg, i.p.) ve öjenol (0,4 ml/kg, i.p.) AKŞ seviyesini anlamlı olarak yükseltti. Trans-karyofillen (0,4 ml/kg) grubunda AKŞ‘nin düştüğü gözlendi. Ancak bu etki serum fizyolojik grubundan farklı bulunmadı. Sonuç: Trans-karyofillen ve öjenol‘ün sağlıklı farelerde AKŞ seviyelerini etkilemediği, diyabetli farelerde ise hiperglisemik etkili olduğu söylenebilir. 

Cilt 19, Sayı 1 (2009)