pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - BEBEKLERDE AYLIK İZLEM VE HEMŞİRE TARAFINDAN ANNENİN PEKİŞTİRİCİ EMZİRME EĞİTİMİ İLE İLK ALTI AY YALNIZCA ANNE SÜTÜ VERME ARASINDAKİ İLİŞKİ
FADİME ÜSTÜNER, SAİD BODUR

Amaç: Araştırma, aylık izlemi ve pekiştirici hemşirelik eğitiminin annelerin bebeklerini ilk 6 ay sadece anne sütü ile besleme durumuna etkisini araştırmak amacıyla yapıldı. Yöntem: Çalışma evreni Giresun Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesinde doğum yapan annelerden doğan bebeklerdi. İki ay boyunca doğan, annesi il merkezinde oturan ve genel durumu iyi olan 100 bebek kontrol ve 93 bebek izlem (müdahale) grubu olarak araştırmanın örneklemini oluşturdu. Veri toplama aracı olarak anket ve izlem formu kullanıldı. Kontrol grubuna rutin hastane hizmetleri verildi ve 6. ayda ziyaret edildi. İzlem grubu anneleri ise doğum anından itibaren hemşire desteği aldı, bebekleri emzirtildi, bilgilendirme kitapçıkları verildi ve ilk altı aylık dönemde her ay ziyaret edilerek hemşirelik eğitimi ve büyüme izlemi yapıldı. Bulgular: Kontrol ve izlem grubu bebeklerin anneleri demografik özellikler bakımından benzerdi. İzlem grubundaki annelerin bebeklerinin ilk altı ay sadece anne sütü ile beslenme oranı % 21,5, kontrol grubunda ise % 9,0 olarak gözlendi. Her ay izlem yapılması ilk altı ayda yalnızca anne sütü ile besleme oranını izlenmeyenlere göre yaklaşık 3 kat; eşin öğrenim düzeyinin ilkokuldan yüksek olması 3 ve sağlık ocağı ebe/hemşiresince gebelikte ev ziyareti alınması 2.4 kat artırmakta idi. Sonuç: Hastanede başlayarak her ay devam eden izlem ve pekiştirici hemşirelik eğitiminin ilk altı ayda sadece anne sütü verme oranı üzerinde etkili olduğu kanısına varılmıştır. 

Cilt 19, Sayı 1 (2009)