pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - KONVANSİYONEL EKSTERNAL RADYOTERAPİ UYGULANAN GLİOBLASTOMA MULTİFORME TANILI 40 HASTANIN İRDELENMESİ
ALPASLAN MAYADAĞLI, YILMAZ TEZCAN, AHMET UYANOĞLU, ÖZNUR AKSAKAL, ORHAN KIZILKAYA, HANDAN ERKAL, OKTAY İNCEKARA

Amaç: Bu çalışmada yedi yıllık bir periodda takip ve tedavi edilen glioblastoma multiforme tanılı 40 hastanın konvansiyonel eksternal radyoterapi sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Şişli Etfal Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniğine 1988-1994 yıllarında müracaat eden glioblastoma multiforme tanılı 40 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Yaş, cinsiyet, uygulanan tedavi yöntemleri, ortalama takip süreleri, prognostik faktörler ve hastalık hakkında bilgi verildi. Bulgular: 40 hastanın 24'ü erkek, 16'sı kadındı. Ortalama yaş 51 idi. Hastaların tümüne patolojik tanıyı takiben Co-60 Teleterapi cihazı ile eksternal radyoterapi uygulandı. Tüm hastalar için ortalama takip süresi 6 aydı. Performans durumu değerlendirildi. Sonuç: Radyoterapi uygulanan glioblastoma multiformeli hastalarda en önemli prognostik faktörün performans durumu olduğu sonucuna varıldı.

Cilt 7, Sayı 3 (1997)