pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - İLAÇ UYGULAMA BECERİLERİNİN ÖNEMİ VE BU KONUDA ÖĞRENCİ GERİ BİLDİRİMLERİ ÜZERİNE SELÇUK ÜNİVERSİTESİ?NDE BİR ANALİZ
NAZAN KARAOĞLU, MUZAFFER ŞEKER

Amaç: İlaç uygulama becerileri klinik yıllardaki eğitimlerde ve hekimlik pratiğinde sık kullanılan becerilerdir ve hem mesleksel riskler hem de tıbbi hatalar içinde sıkça adları geçmektedir. Bu çalışmanın amacı tıp eğitiminde ilaç uygulamaları becerilerinin önemine vurgu yapmak ve öğrenci geri bildirimlerini inceleyerek mesleki beceri laboratuarı uygulamalarımızı değerlendirmektir. Yöntem: Geriye dönük olarak üç buçuk yıllık bir süreçte ilaç uygulama becerileri hakkındaki öğrenci geri bildirimleri incelendi. Dokuz kategoride değerlendirilen 2671 geri bildirimin sonuçları yıllara ve uygulamalara göre karşılaştırıldı. Bulgular: Beceri eğitiminin basamaklandırılması (p=0.018), öğrencilerin uygulamayı kendi yapma düzeyleri (p=0.000), uygulatıcının tutumu (p=0.026) ve genel olarak beceri eğitimini almaktan memnuniyet (p=0.016) yıllar içinde anlamlı olarak düzelmiş görünmektedir. Toplam geri bildirim puanlarına bakıldığında akademik yıllar arasında fark yokken (p=0.088), beceriler bazında ise subkutan enjeksiyon ile intravenöz enjeksiyon ve serum takma becerileri arasında anlamlı fark olduğu görülmektedir (p=0.004). Sonuç: Bu çalışma mesleki beceri laboratuarlarında ilaç uygulama becerisi eğitiminin öğrenciler tarafından olumlu olarak değerlendirildiğini göstermektedir. 

Cilt 19, Sayı 3 (2009)