pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - KLİNİK OLARAK NÖRODERMATİTLE KARIŞAN VE ROMATOİD ARTRİTLE BİRLİKTE OLAN AKKİZ EPİDERMOLİZİS BÜLLOZA OLGUSU
BERNA AKSOY, HÜSEYİN ÜSTÜN, MAHİ BALCI, NİLGÜN ATAKAN

Amaç: Akkiz Epidermolizis Bülloza (EBA) kronik, büllöz, bazal membran tabakasındaki anchoring fibrillere karşı gelişen otoantikorların sonucu oluşan otoimmün bir hastalıktır. Olgu sunumu: Yetmiş yaşındaki kadın hasta polikliniğimize 10 yıldır deride soyulma ve morarma şikayeti ile başvurdu. Olgumuz daha önce nörodermatit tanısıyla başarısız şekilde topikal steroid ve topikal üre içeren tedaviler kullanmıştı. Olgunun dermatolojik muayenesinde bilateral dizler, ayak bileklerinde morumsu eritemli, likenifiye, hafif skuamlı, üzerinde milium kistleri bulunan, düzensiz sınırlı, yama ve plaklar ve sağ üst kolda ve ayak parmak üzerlerinde erode, yer yer hemorajik kurutlu alanlar mevcuttu. Olgumuzun 15 yıldır romatoid artrit (RA) öyküsü mevcuttu. Hastaya histopatolojik ve klinik bulgularla EBA tanısı konuldu. Sonuç: Bu makalede kronik skar gelişimi olan ve bu skarları çeşitli merkezlerde nörodermatit olarak yorumlanarak tedavi verilen, RA‘i olan bir EBA olgusu sunulmuştur. 

Cilt 19, Sayı 3 (2009)