pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - DİRENÇLİ HİPERTANSİYON
MEHMET DEMİR

Amaç: Dirençli Hipertansiyon (DH) sık karşılaşılan bir klinik problemdir. Prevalansı tam olarak bilinmemekle birlikte çalışmalarda nadir olmadığı görülmektedir. Bu yazımızda güncel literatür ışığında DH yönetimi derlenmiştir. Ana bulgular: DH bir tanesi diüretik olan 3 farklı antihipertansif ilaca rağmen kan basıncının hedef değerlerde olmaması olarak tanımlanmaktadır. Gerçek direnç, genellikle ilaç tedavisine uyumsuzluk sonucu oluşan yalancı direnç durumundan ayrılmalıdır. İnsidansı yaşlanmayla ve obeziteyle artmaktadır. DH‘li hastaların değerlendirilmesinde katkıda bulunan faktörlerin yanında hiperaldosteronizm, obstrüktif uyku apne (OSA) sendromu, renal arter stenozu (RAS) ve feokromasitoma gibi sekonder hipertansiyon nedenleride araştırılmalıdır. Hiperaldosteronizm yeni tanımlanan en sık sekonder sebep olup son çalışmalarda standart tedaviye spironolakton eklenmesi ile çoğu DH hastasında anlamlı kan basıncı düşüşü tespit edilmiştir. DH‘nin prognozu bilinmemekle beraber obezite, diyabet, böbrek yetmezliği gibi kardiyak risk faktörleriyle birlikte uzun süreli ciddi hipertansiyona maruz kalmak kardiyovasküler hastalık riskini artırmaktadır. Sonuç: DH‘nin başarılı tedavisi gerçek direncin tespit edilmesini, hipertansiyonun sekonder sebeplerinin teşhis ve tedavisini, yaşam şekli değişikliklerini ve efektif çoklu ilaç rejimlerinin kullanılmasını içerir. Aşırı volüm yükü sıklıkla altta yatan sebep olduğundan kan basıncı hedefine ulaşmak için genellikle diüretikler gerekmektedir. 

Cilt 19, Sayı 3 (2009)