pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - AMİNO ASİTLİ DİYALİZATLARIN MALNÜTRİSYONLU SAPD HASTALARINDA NÜTRİSYONEL VE DİĞER LABORATUAR PARAMETRELERİ ÜZERİNE 1 YILLIK DÖNEMDEKİ ETKİLERİ
İBRAHİM GÜNEY, LÜTFULLAH ALTINTEPE, NİLSEL OKUDAN, H. ZEKİ TONBUL, SÜLEYMAN TÜRK, MEHDİ YEKSAN

Amaç: Malnütrisyon periton diyaliz hastalarında ciddi bir problemdir ve morbitide-mortalitenin önemli nedenlerindendir. Amino asit içeren peritoneal diyaliz solüsyonları (nutrineal) ile diyaliz yapılan malnütrisyonlu hastalarda nutrisyonel durum ve diğer laboratuar parametrelerindeki değişiklikleri incelemeyi amaçladık. Yöntem: Serum albumin düzeyi ≤ 3.5 g/dl olan 19 SAPD hastası çalışmaya alındı. Hastaların bir yıllık takiplerinde; 5 hastanın exitus, 2 hastanın hemodiyalize ve bir hastanın ise APD‘ye transfer olması, 2 hastada karın ağrısı, 1 hastada ise bulantı-kusma gelişmesi nedeni ile çalışmadan çıkarıldı. Çalışmayı tamamlayan 8 hastanın (6E/2K), yaş ortalaması 49.5±11.1 yıl idi. Başlangıç ve 1. yılda serum üre, kreatinin, total protein, albumin, ürik asid, fosfor, total kolesterol, trigliserid, hemoglobin düzeyleri, triseps deri kıvrım kalınlığı (TST), vücut yağ oranı ve vücut kitle indeksi (VKİ) belirlendi. Bulgular: Bir yıllık takip sonrasında ise başlangıç değerlerine göre serum albumin (p=0.035), üre (p=0.002) değerlerinde ve VKİ‘de (p=0.011) anlamlı artış saptanırken, ürik asit (p=0.009) ve trigliserid (p=0.004) değerlerinde anlamlı bir düşüş saptandı; diğer parametrelerde ise anlamlı bir fark saptanmadı. Sonuç: Amino asitli diyaliz solüsyonlarının malnütrisyonu bulunan SAPD hastalarında malnütrisyonu düzeltmek için kullanılabileceği kanaatindeyiz. 

Cilt 19, Sayı 4 (2009)