pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - VEZİKOÜRETERAL REFLÜDE REFLÜ NEFROPATİSİNE MELATONİNİN ETKİSİ
ŞENOL BİÇER, MÜSLİM YURTÇU, ÖZNUR KÖYLÜ, HATİCE TOY, ALAEDDİN DİLSİZ, ADNAN ABASIYANIK

Amaç: Çalışmamızda, en güçlü serbest oksijen radikali temizleyicisi olan melatoninin vezikoüreteral reflü (VUR) de oluşan nefropatiyi önlemede etkili olup olmadığını ortaya koymayı amaçladık. Yöntem: Çalışmaya alınan tavşanlar 6‘şarlı 5 gruba ayrıldı. Kontrol ve sadece melatonin verilen gruplar dışında; VUR, VUR+melatonin ve VUR+sham gruplarında sol tarafta VUR oluşturuldu. Melatonin gruplarına 20 mg/kg melatonin verildi ve 15 gün süre ile tedaviye devam edildi. Kontrol grubunda hemen, diğer gruplarda ise 15 gün sonra sol nefrektomi yapıdı. Reflü nefropatisini değerlendirmek amacıyla böbrek dokusunda malondialdehit (MDA) düzeylerine bakıldı, sintigrafik ve histopatolojik inceleme yapıldı. Bulgular: Sintigrafik incelemede gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmadı (P>0.05). VUR+melatonin grubunun MDA seviyelerinin kontrol, VUR ve VUR+sham gruplarına göre anlamlı bir şekilde düşük olduğu (P<0.05) belirlendi. Kontrol grubuna göre VUR grubunda MNL (mononükleer lenfosit) infiltrasyonu ve fibröz skarın anlamlı bir şekilde arttığı (P<0.05), VUR+melatonin grubunda ise fibröz skarın oluşmadığı ve MNL infiltrasyonunun devam ettiği tespit edildi. Sonuç: Melatonin lipit peroksidasyonunu önleyerek MDA seviyelerini düşürmekte ve fibröz skar oluşumunu engellemektedir. Ancak MNL infiltrasyonuna etki etmemektedir. Sonuç olarak melatoninin, VUR sonucu oluşan reflü nefropatisini önlemede etkili olduğunu söyleyebiliriz. 

Cilt 19, Sayı 4 (2009)