pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - KONYA?DA ENGELLİ ÇOCUKLARIN SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANMA VE BEKLENTİ DURUMU
SAİD BODUR, YASEMİN DURDURAN

Amaç: Bu çalışmada zihinsel ve bedensel engelli çocukların demografik özellikleri, sağlık hizmetlerinden yararlanma ve beklenti durumlarının belirlenmesi amaçlandı. Yöntem: Betimleyici tipteki bu saha araştırması 2009 yılında Konya‘da yapıldı. Kamu hastaneleri, sağlık ocakları, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile diğer ilgili kuruluş ve derneklerden alınan bilgi desteği ile ulaşılabilen ve bilgilendirilmiş onamı alınan engelliler çalışmaya dâhil edildi. Veriler, engellilerin evlerinde veya randevu verdikleri yerlerde yüz yüze görüşmek suretiyle toplandı. Veri toplamada engelli çocuklara ait demografik özellikler, sağlık hizmetlerinden yararlanma ve beklenti durumunu sorgulayan anket formu kullanıldı. Bulgular: Çalışmaya alınan engelli çocukların 177‘si (% 68.6) erkek, 81‘i (% 31.4) kız idi. Engelli çocuk ailelerinin % 16.7‘sinin sağlık güvencesi yoktu ve anne-babalarının % 32.9‘u akraba evliliği yapmıştı. Engelli çocukların % 36.0‘sı ilk çocuktu. Sağlık hizmetlerinden yararlanmada tercih ettikleri ilk kuruluş % 53.5 ile hastane idi. En sık hizmet aldıkları sağlık kuruluşlarının % 28.3‘ünün fiziksel olarak uygun bulmadıkları belirtildi. Sağlık hizmetlerinden şikâyetçi olma oranı % 31.8 idi. Katılımcıların % 21,3‘ü sağlık personelinin kendilerine yaklaşımını olumsuz bulmaktaydı. Engelli çocuğu olan ailelerin % 50.0‘sinin sağlık hizmetlerinden ek beklentileri vardı. Sonuç: Sağlık kuruluşlarının fizik ve sosyal ortamlarının engelliler için uygunluğunun artırılması, engellilerin birinci basamak sağlık kuruluşlarından yararlanma düzeyinin artırılması ve engelli-sağlık personeli iletişiminin empatik yönünün geliştirilmesinin engellilerin beklentilerini karşılamada yararlı olacağı kanısına varıldı. 

Cilt 19, Sayı 4 (2009)