pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - ENTÜBASYON SONRASI TRAKEAL RÜPTÜR: OLGU SUNUMU
MUSTAFA ARSLAN, Y. ALTEMUR KARAMUSTAFAOĞLU

Amaç: Entübasyon sonrası trakeal rüptür nadir görülen bir komplikasyondur. Sıklıkla tanı konuncaya kadar, saatler geçer ve bu durum hastanın hayatını tehlikeye sokar. Olgu sunumu: Olgu 71 yaşında bayan, total diz protezi için operasyona alınmış. Yaklaşık 2 saat 15 dakika sonra yüz ve boyun bölgesinde şişlik görülmesi, muayenesinde mediyastinal amfizem, yüz ve boyun bölgesinde krepitasyon tespit edilmesi üzerine hasta yoğun bakım ünitesine kabul edildi. Kontrastsız toraks BT‘de anterior torasik bölgede boyuna doğru uzanan diffüz yumuşak dokuda ödem ve trakeada yaklaşık 1 cm yırtık görüldü. Suprajuguler insizyonla pretrakeal fasya açılarak foley sonda yerleştirilerek drenaj sağlandı. 12 saat sonra yapılan kontrolde cilt amfizeminin gerilememesi üzerine fiberoptik bronkoskopi (FOB) yapıldı. FOB‘da karinanın 3-4 cm üzerinde posteriyor duvarda membranöz kısımda 5-6 cm büyüklüğünde yırtık tespit edilmesi üzerine hasta ileri tetkik ve tedavi için sevk edildi. Sonuç: Trakeal rüptür görülen olgularda erken dönemde BT ile birlikte FOB yapılması trakeal rüptür boyutunun daha doğru tespit edilmesini sağlar. Tanı ve tedavi protokolünü belirlememize yardımcı olur. Hızlı tanı ve tedavinin hayat kurtarıcı olacağını düşünmekteyiz. 

Cilt 19, Sayı 4 (2009)