pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - RENAL İSKEMİ-REPERFÜZYON HASARINDA ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ PROANTOSİYANİDİN EKSTRESİNİN ETKİSİ
MUSTAFA YAŞAR ÖZDAMAR, MÜSLİM YURTÇU, HATİCE TOY, MEHMET AKÖZ, ENGİN GÜNEL

Amaç: Bu çalışmada üzüm çekirdeği proanthocyanidin ekstresinin (GSPE) renal iskemi-reperfüzyon (I-R) hasarında profilaktik etkisini araştırmak amaçlandı. Yöntem: Kırk adet sıçan her biri 10 sıçandan oluşan 4 gruba ayrıldı: Kontrol (K), sham (S), iskemi-reperfüzyon (I-R) ve I-R+ GSPE. K grubunda her iki renal pedikül eksplore edildi. S grubunda sol renal pedikül eksplore edildi ve sağ nefrektomi yapıldı. I-R ve I-R+GSPE gruplarında sağ nefrektomi sonrası, sol renal pedikülde oklüzyon (45 dakika) ve reperfüzyon (60 dakika) gerçekleştirildi. Bununla birlikte, I-R+GSPE grubuna cerrahiden önce 15 gün süre ile 15 mg/kg GSPE verildi. Dokuda malondialdehid (MDA) ve glutatyon redüktaz (GR) seviyesi; serumda üre, kreatinin, aspartat aminotransferaz (AST) ve tümör nekroz faktor-α (TNF-α) değerlendirildi. Bulgular: I-R grubundaki MDA seviyeleri S ve I-R+GSPE gruplarındaki MDA seviyelerinden anlamlı olarak yüksekti. I-R grubundaki GR seviyeleri, S ve I-R+GSPE gruplarındaki GR seviyelerinden anlamlı olarak daha düşüktü. I-R grubundaki üre, kreatinin, AST ve TNF-α seviyeleri K, S ve IR+ GSPE gruplarındaki seviyelerden daha yüksekti. Sonuç: Profilaktik GSPE tedavisi renal I-R hasarını önemli oranda azaltır. 

Cilt 20, Sayı 1 (2010)