pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - BÖBREK NAKLİ YAPILAN HASTALARDA ÖZ-BAKIM GÜCÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ
ASİYE GÜL, HÜLYA ÜSTÜNDAĞ, NERİMAN ZENGİN

Amaç: Çalışma, böbrek nakli yapılan bireylerin öz-bakım gücünü değerlendirmek ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Çalışma tanımlayıcı ve kesitseldir. Çalışmanın evrenini bir üniversite hastanesinde böbrek nakli yapılan hastalar oluşturmuştur. Örneklem grubuna 50 hasta alınmıştır. Veriler, sosyodemografik özellikleri belirlemeye yönelik bir anket formu ve “Öz-Bakım Gücü Ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik, Mann-Whitney U testi ve Kruskal-Wallis varyans analizi kullanılmıştır. Bulgular: Böbrek nakli yapılan hastaların öz-bakım gücü puan ortalaması 108,9±20,1 olarak belirlenmiştir. Yaş, öğrenim seviyesi, cinsiyet, medeni durum, çalışma durumu, nakil konusunda bilgi alma ve nakil tarihinin öz-bakımı etkilemediği saptanmıştır. Sonuç: Böbrek nakli yapılan hastaların öz-bakımları yüksek bulunmuştur. Benzer çalışmaların daha büyük gruplarda yapılmasına ihtiyaç vardır. 

Cilt 20, Sayı 1 (2010)