pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - MULTİPLE SKLEROZ HASTALARINDA SERUM PARAOKSONAZ VE ARİLESTERAZ AKTİVİTELERİ İLE OKSİDATİF STRESİN ARAŞTIRILMASI
SEVİL KURBAN, ZEHRA AKPINAR, İDRİS MEHMETOĞLU

Amaç: Oksidatif stresin multiple skleroz (MS)‘un patojenezinin önemli bir komponenti olduğu ile ilgili gittikçe artan sayıda kanıt vardır. Paraoksonaz 1 (PON1) plazma yüksek-dansiteli lipoproteine (HDL) bağlı bir antioksidan enzimdir. Onun düşük-dansiteli lipoprotein (LDL) ve HDL‘yi oksidasyona karşı koruduğu ve oksidatif stresi azalttığı gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı oksidatif stres ve MS hastalığı arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Yöntem: Elli MS hastası (17E, 33K) ve 35 sağlıklı kontrolün (15E, 20K) serum PON1 ve arilesteraz aktiviteleri ile total antioksidan durum (TAS) ve total oksidan durum (TOS) seviyeleri karşılaştırıldı. Bulgular: MS hastalarının TAS seviyeleri sağlıklı kontrollerden anlamlı derecede düşüktü (p<0,05). MS hastalarının TOS seviyeleri kontrollerden yüksek ve PON1 ve arilesteraz aktiviteleri ise kontrollerden düşük olmasına rağmen bu farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı değildi. Sonuç: Çalışmamızda MS hastalarına ait TAS seviyelerinin kontrollere göre anlamlı derecede düşük olmasının sebebi bilinmemekle beraber, endojen antioksidanların MS‘de artan oksidatif stres tarafından tüketilmiş olabileceği ve bu hastalara ilave antioksidan verilmesinin faydalı olabileceği kanaatine varıldı. 

Cilt 20, Sayı 1 (2010)