pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - TOTAL TİROİDEKTOMİ UYGULANAN BENİGN TİROİD HASTALIKLI OLGULARDA RASTLANTISAL TİROİD KANSERİ RİSKİ
KEMAL ARSLAN, MEHMET ALİ ERYILMAZ, CELALETTİN EROĞLU, ÖMER KARAHAN

Amaç: Total tiroidektomi (TT) günümüzde tiroid kanserinin yanı sıra benign tiroid hastalıkların tedavisinde de yaygın olarak uygulanmaktadır. Bu uygulama semptomları ve nüks riskini ortadan kaldırdığı gibi rastlantısal tiroid kanseri için de yeterli tedaviyi sağlar. Benign tiroid hastalığı nedeni ile cerrahi uygulanan olgularda rastlantısal tiroid kanseri riskini tespit ederek TT‘nin gerekliliği ve öneminin vurgulanması amaçlandı. Yöntem: Beşyüzbeş vakaya TT yapıldı. Bunlar benign multinodüler guatr (BMNG), toksik adenom veya toksik multinodüler guatr vakaları idi. Vakaların tanıları rutin fizik muayene, laboratuar tetkikleri ve görüntüleme yöntemleri ile konularak postoperatif histopatolojik bulguları değerlendirildi. Bulgular: Olguların medyan yaşı 48 (18-82) idi ve % 88.5 (n=447)‘ni kadınlar oluşturuyordu. Cerrahi öncesi en sık klinik tanı BMNG (n=467, % 92.5) idi. TT sonrası en sık histopatolojik tanı % 67.5 (n=341)‘de BMNG görülürken, tiroid kanseri % 10.9 (n=55) oranında bulundu. En sık tiroid kanseri olarak % 92.7 (n=51)‘lik oran ile papiller kanser bulunurken % 0.4 (n=2) medüller, % 0.2 (n=1) folliküler ve % 0.2 (n=1) anaplastik kanser tespit edildi. Cinsiyete göre tiroid kanseri dağılımında yine en sık papiller kanser saptandı. Yaşın cinsiyete göre genel, benign ve malign hastalıklardaki dağılımı arasında istatistiksel anlamlı fark bulunmadı (P>0,05). Sonuç: Benign tiroid hastalıklarında tiroidektomi sonrası yüksek rastlantısal tiroid kanseri saptama oranları bulunduğundan bu olgularda yeterli tedavi için TT‘nin tercih edilmesi uygundur. Günümüzde TT morbidite ve mortalite oranları subtotal tiroidektomiye (ST) eşittir. 

Cilt 20, Sayı 1 (2010)