pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - PROSEAL LARİNGEAL MASKE KULLANILAN BİR ÇOCUKTA GELİŞEN LARİNGEAL ÖDEM
SERBÜLENT GÖKHAN BEYAZ, ORHAN TOKGÖZ

Amaç: Larenks ödemi, vokal kordlar, vokal bandlar, aritenoidler, epiglot ve subglottik bölgede meydana gelen enflamasyon sonucu mukozadaki şişmedir. Hava pasajında meydana gelen darlık nedeniyle hayatı tehdit edecek derecede akut bir patoloji olabildiği gibi yıllarca düzelmeyen kronik bir hastalık olarak da görülebilir. Bu olguda proseal laringeal maske (PLMA)‘nın altta yatan bir nedene bağlı olarak laringeal ödemi tetikleyebileceğini sunmayı amaçladık. Olgu sunumu: ASA I risk grubuna giren 10 aylık süt çocuğuna sünnet revizyonu amacıyla genel ve kaudal anestezi planlandı. Fizik muayene, laboratuar ve PA akciğer grafisi normaldi. Herhangi bir problem yaşanmadan cerrahi prosedür bitirildi ve PLMA ekstübasyonu yapıldı. Aşırı sekresyon, paradoksik solunum ve stridor gelişmesi üzerine yapılan laringoskopi esnasında larinksde aşırı ödemden dolayı glottik açıklığın tamamen kapandığını görüldü. Bunun üzerine prednol ve süksinilkolin enjeksiyonunu takiben reentübasyon yapıldı. Larinks ödeminden dolayı i.v furosemid 5 mg ve 36 mg teofilin infüze edildi. Yaklaşık 4 saat sonra ekstübe edilen hasta yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda 48 saat takip edildikten sonra taburcu edildi. Sonuç: PLMA nadir de olsa hayatı tehdit eden komplikasyonlara neden olan olayları tetikleyebilir. 

Cilt 20, Sayı 1 (2010)