pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - İnce barsak gastrointestinal stromal tümörlerinde acil cerrahi
Halil İbrahim Taçcı, Ahmet Tekin, Ebubekir Gündeş, Murat Çakır, Hacı Hasan Esen

Amaç: Gastrointestinal stromal tümörler (GİST) gastrointestinal traktın en yaygın mezenkimal tümörleridir. En sık görülen lokali-zasyonlar mide (%50-60) ve ince barsak (%20-30) dır. Bu çalışmada ince barsak lokalizasyonlu acil GİST vakalarında kliniğimizin cer-rahi yaklaşımını, tümörlerin özelliklerini ve klinik prezentasyonlarını ortaya koymayı amaçladık. Gereç yöntem:Ocak 2006- Aralık 2011 yılları arasında Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesinde acil şartlarda opere edilen 8 ince barsak GIST vakası retrospektif olarak incelendi. Bulgular: Kliniğimizde tanısı konmuş 84 GİST vakası mevcuttu. Bunlardan 21’inde ince barsak GİST’İ saptandı. Bu vakalarında 8’i acil olarak başvuran ve opere edilen hastalardı. Bu hastaların 4’ü (%50) kadın, 4’ü erkek (%50) olup, ortalama yaşları 65 (47-82) idi. Tüm hastalar acil başvurmuş ve tüm olgulara acil cerrahi uygulanmıştır. Postoperatif erken dönemde 1 (%14) hastada mortalite görüldü. Ortalama 30 (12-60) aylık takiplerinde rekürrens görülmedi. Sonuç: Deneyimimiz gösterdi ki GIST’lere acil cerrahi müdahale gerekebilmektedir. Tümör boyutu ile tümörün semptomatik olması arasında ilişki olabileceği düşü-nülmüştür. Nadiren lenf nodlarına metastaz yaptıkları ve negatif cerrahi sınır elde etmek zor olmadığından laparoskopik rezeksiyon genelde mümkündür. Uygun vakalarda laparoskopik yöntemler tercih edilmelidir. 

Cilt 22, Sayı 4 (2012)