pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - İNVAZİV MESANE KANSERLERİNDE NEOADJUVAN KEMOTERAPİ VE RADYOTERAPİNİN ROLÜ VE SAĞ KALIM ÜZERİNE ETKİSİ
YILMAZ TEZCAN

Amaç: Bu çalışmada lokal invaziv mesane kanserlerinde kemoradyoterapi (KRT) uygulaması ile sadece radyoterapi (RT) ve sadece kemoterapi (KT) uygulamalarının, akut ve geç toksisite, lokal kontrol ve sağ kalım üzerine etkilerinin retrospektif olarak karşılaştırılması amaçlandı. Yöntem: Şubat 1990-Ekim 1995 tarihleri arasında Şişli Etfal Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniğine başvuran 56 invaziv mesane kanserli olgu retrospektif olarak analiz edildi.AJCC’97 evrelemesine göre 12 olgu T2N0M0 (% 21), 22 olgu T3aN0M0 (% 39), 9 olgu T3N0M0 (% 16), 3 olgu T3a,bN1M0 (% 5), 5 olgu T4a,bN0,1M0 (% 9) e 5 olgu T3,4N1M1 (% 9) olarak değerlendirildi. Bu olgularda yaş, cinsiyet, histopatoloji, klinik evre parametrelerine göre KT, KRT ve RT gruplarının toksisite, lokal kontrol ve sağ kalım oranları karşılaştırıldı. Bulgular: Medyan yaş 62 (31-90 yaş) olup 50 yaş üzerindeki olgular tüm olguların % 87.5’i idi. Olguların % 96’sı TCC, % 4’ü skuamöz hücreli karsinomdu. En sık (% 95) başlangıç semptomu hematüridir. KT, KRT ve RT gruplarının lokal kontrol oranları sırasıyla % 40,% 88.2 ve % 82.6 olup KRT ve RT gruplarının arasında anlamlı bir fark bulunmadı. Sonuç: Lokal invaziv mesane kanserlerinde kemoradyoterpi (KRT) ve radyoterapi (RT) uygulamasının toksisite, lokal kontrol ve sağ kalım açısından “yeterli”, maliyet açısından da “uygun” bir tedavi olduğu kanaatine varılmıştır. 

Cilt 20, Sayı 2 (2010)