pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - SİGARA KULLANIMININ BEL AĞRISI İLE İLİŞKİSİ
İLKNUR ALBAYRAK, NİLAY ŞAHİN, ALİ YAVUZ KARAHAN, HATİCE UĞURLU

Amaç: Bu çalışmanın amacı sigara kullanımının bel ağrısı ile ilişkisi olup olmadığını belirlemekti. Yöntem: Çalışmaya bel ağrısı olan ve olmayan 200’er hasta olmak üzere toplam 400 hasta alındı. Hastaların tamamına hekim tarafından yaş, boy, vücut ağırlığı, meslek, öğrenim durumu, sigara kullanma alışkanlığı ve sistemik hastalık varlığını içeren anket dolduruldu ve fizik muayeneleri yapıldı. Bulgular: İki grup arasında yaş, cinsiyet, vücut kütle indeksi, meslek ve öğrenim düzeyi açısından anlamlı bir fark yoktu (p>0,05). Gruplar karşılaştırıldığında sigara kulanımının bel ağrısı üzerine etkisi olmadığı tespit edildi (p>0,05). Sonuç: Sigara kullanımının bel ağrısı ile ilişkili bir risk faktörü olmadığı kanısına varıldı. 

Cilt 20, Sayı 2 (2010)