pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - POPLİTEAL VASKÜLER YARALANMALARA YAKLAŞIM
KADİR DURGUT, RAŞİT ÖNOĞLU, NİYAZİ GÖRMÜŞ

Amaç: Popliteal vasküler yaralanmalar, periferik vasküler yaralanmalar içerisinde ekstremite hayatiyetini en fazla tehdit eden yaralanmalar olarak bilinir. Bu çalışmanın amacı, popliteal vasküler yaralanma nedeniyle cerrahi uyguladığımız hastalara yaklaşımımızı değerlendirmektir. Yöntem: Eylül 2001 ile Ekim 2009 tarihleri arasında kliniğimizde popliteal vasküler cerrahi uygulanan 10 hasta değerlendirilmiştir. Hastaların 3’ü kadın, diğerleri erkektir. Yaş ortalaması 29,3 ± 13,7’dir. Beş hastada yaralanma ateşli silaha, 3 hastada künt travmaya ve 2 hastada kesici delici aletle yaralanmaya bağlıdır. Altı hastaya otolog safen ven greft, 2 hastaya uç uca anastomoz ve 2 hastaya primer tamir yoluyla vasküler rekonstrüksiyon yapılmıştır. Bulgular: Üç hastaya fasiotomi gereksinimi olmuştur. Başarılı revaskülarizasyona rağmen, 2 hastaya yara yeri sorunlarına bağlı diz altı amputasyon uygulanmıştır. Sonuç: Ekstremitenin kurtarılabilmesi, erken tanı konulması, erken cerrahi girişim yapılması, venöz yaralanmaların tamiri, kemik fraktürlerinin fiksasyonu ve fasiotomiden kaçınılmaması ile ilişkilidir. 

Cilt 20, Sayı 2 (2010)