pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - SAĞLIK HİZMETLERİNDE REKLAM
YASEMİN KOYUNCU, CANER KUTLUGÜN, MEHMET ALİ ERYILMAZ, ÖMER KARAHAN, BARIŞ SEVİNÇ

Amaç: Reklamın sağlık alanındaki yerinden ve etkisinden bahsetmek ve sağlık hizmetinin toplumsal yapısını korumaya yönelik öneriler sunmak. Ana bulgular: Kamu sağlık kuruluşlarının hizmet sunumundaki yetersizlikleri, gerekli olan desteği alamamaları ve hizmete ulaşımın kolaylaştırılmasını sağlama gibi nedenlerle giderek artan özel sağlık kuruluşları ve hekimlerin, hizmetlerini sunabilmek amacıyla sağlık alanında reklamı kullandıkları görülür. Sağlık alanında reklam, en çok yanıltıcı/aldatıcı ve gizli/örtülü nitelik taşıyan reklam türündedir ve haksız rekabete sebep olur. “Haksız rekabet”, adalet ilkesini zedeleyerek sadece hastalara zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda sağlığın “ticari bir mal” olarak pazarlanmasına neden olur. Mevzuata bakıldığında sağlık alanında reklam hakkındaki maddelerin hem toplum sağlığını korumaya çalışan hem de sağlık hizmetinin toplumsal bir hizmet olarak sunulmasını sağlamayı amaçlayan nitelikte oldukları görülür. Sonuç: Reklam yapısı gereği, sağlığı ticari bir meta haline getirmekte ve sağlık hizmetinin satılmasına önayak olmaktadır. Bu durum sağlık hizmetinin toplumsal yapısını bozmakta ve bu hizmeti kişiler ve kurumlar arasında bir yarışma konusu haline getirmektedir. Mevzuatımızda bu konuya engeller koyulduğu ve ciddi yaptırımlar uygulandığı görülmektedir. Sağlığın ticari bir mal olmasının engellenmesi ve onurlu/saygın bir sağlık ortamının oluşturulması için sağlık çalışanlarına da önemli görevler düşmektedir. 

Cilt 20, Sayı 2 (2010)