pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - ÇEKİRDEKLİ ERİTROSİTLERİN HASTANE ÖLÜMLERİNDE RİSK BELİRLEYİCİ ROLÜ
A. ERKİN BOZDEMİR, BURCU BARUTÇUOĞLU, CEYDA KABAROĞLU, H. SAYGIN DEMİREL, SARA HABİF, MEHMET UYAR, OYA BAYINDIR, DİLEK ÖZMEN, ALİ REŞAT MORAL

Amaç: Çekirdekli eritrositler (NRBC) sağlıklı erişkinlerde dolaşımda bulunmayan immatür eritrositler olup, ağır hastalık durumlarında saptanmaları, artmış mortalite ve kötü prognoz ile ilişkilendirilmektedir. Bu çalışmada retrospektif olarak NRBC varlığının mortalite ile ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Hastanede yatan hastalardan 1 yıl süresince laboratuvara gelen 93833 örnekte (39522 hasta) çekirdekli eritrosit varlığı sorgulandı. Ayrıca, yoğun bakımda yatan 757 hastanın sonuçları retrospektif olarak incelendi. Bu olgulardaki çekirdekli eritrosit düzeyleri ve organ işlev bozuklukları ile ilişkili diğer laboratuvar parametreleri lökosit, trombosit, hemoglobin, CRP, düzeyleri, mortalite durumuna göre karşılaştırıldı. Bulgular: 93833 örneğin 4209’unda (% 4.49), 39522 hastanın 2125’inde (% 5.38) tam kan sayımında dolaşımda NRBC varlığı saptandı. Yoğun bakımda yatan ve ölüm ile sonuçlanan olgularda, hayatta kalan olgulara kıyasla, NRBC, lökosit ve CRP istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek, trombosit ve hemoglobin ise anlamlı düşük bulundu. Sonuç: Yoğun bakım hastalarında saptanan çekirdekli eritrositlerin mortalite ile ilişkisi tam olarak aydınlatılamamıştır. Ancak, çeşitli yayınlarda çekirdekli eritrosit varlığının şiddetli enfeksiyon, hipoksi, akut ve kronik anemi ile ilişkili olduğu bildirilmektedir. Bulgularımız, yoğun bakım hastalarında, çekirdekli eritrositler ile mortalite arasında bir ilişki olduğunu desteklemektedir. Ölümden önce prognostik gösterge olabilecek dolaşımdaki çekirdekli eritrositlerin yüksek riskli hastaları ayırt etmedeki rolü, daha kapsamlı çalışmalarla incelenmelidir. 

Cilt 20, Sayı 3 (2010)