pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - TEKRARLAYAN GEBELİK KAYBI OLAN HASTALARDA TROMBOFİLİ MUTASYON SIKLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ
SUNA ÖZDEMİR, OSMAN BALCI, HALİME GÖKTEPE, HÜSEYİN GÖRKEMLİ, ELMAS TAŞÇI, HASAN ACAR

Amaç: Çalışmada daha önce en az üç tane gebelik kaybı olan hastalarda bazı trombofilik faktörlerin sıklığının sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırılarak değerlendirilmesi amaçlandı. Yöntem: Çalışmaya 2005-2009 yılları arasında kliniğimize başvuran toplam 301 hasta alındı. Bu hastalar iki gruba ayrıldı. Grup 1 daha önce üç veya daha fazla 20 haftanın altında gebelik kaybı olan 251 hastadan oluştu. Grup 2 aha önce en az 1 tane sorunsuz gebeliği olan ve hiç düşük yapmamış 50 kadın hastayı kapsadı. Tüm kadınlar Faktör V Leiden (FVL), protrombin (G20210A) ve metilentetrahidrofolat redüktaz (MTHFR) C677T varlığı açısından PCR-RFLP yöntemi ile test edildi. Veriler istatiksel açıdan ki-kare testi, student-t ve Mann-Whitney testleri kullanılarak analiz edildi. Bulgular: Her iki grubun yaş ortalaması benzer olarak saptandı. Her üç trombofilik faktör heterozigot ve homozigot olarak incelendi. Değerlendirme sonucunda her üç mutasyon FVL, protrombin, MTHFR bölgesi için de çalışma ve kontrol arasında anlamlı olarak fark tespit edilemedi (p>0.05). Çalışma grubunda 134 (% 53.3) hastada, kontrol grubunda ise 23 (% 46) hastada en az bir trombofilik faktör saptandı. Protrombin homozigot mutasyon her iki grubta da bulunamadı. FVL homozigot mutasyon kontrol grubundaki hiçbir hastada tespit edilmedi. Sonuç: Çalışmadan elde edilen veriler FVL, protrombin ve MTHFR mutasyonları ile tekrarlayan gebelik kayıpları arasında anlamlı bir ilişki olmadığını desteklemektedir. 

Cilt 20, Sayı 3 (2010)