pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - GEBELERİN STRESLE BAŞA ÇIKMA, DEPRESYON VE PRENATAL BAĞLANMA DÜZEYLERİ VE BUNLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
SEMA DERELİ YILMAZ, NEZİHE KIZILKAYA BEJİ

Amaç: Bu çalışmanın amacı gebelerin stresle başa çıkma tarzları, depresif semptomları, prenatal bağlanma düzeyleri ve bunları etkileyen faktörleri belirlemektir. Yöntem: Araştırma İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Perinatoloji polikliniğine başvuran 342 gebeyle yapıldı. Verilerin toplanmasında Gebe Tanıtım Formu, Epidemiyolojik Araştırmalar Merkezi Depresyon Skalası (EAMDS), Prenatal Bağlanma Envanteri (PBE) kullanıldı. Veriler araştırmacı tarafından karşılıklı görüşme yöntemi ile toplandı. Tanımlayıcı ve kesitsel tipte bir çalışmadır. Bulgular: Kadınların % 53,5’inin EAMDS puanı 16 ve üzerindeydi. PBE puan ortalamaları ise 60,7±10,1 idi. Gebelerin stresle başa çıkma tarzı alt boyut puanları; boyun eğici yaklaşım 1,0±0,5, çaresiz yaklaşım 1,1±0,5, kendine güvenli yaklaşım 2,0±0,5, iyimser yaklaşım 1,7±0,5, sosyal destek arama 1,9±0,6 idi. Otuz beş yaş ve üzerinde olanların PBE puanları daha düşüktü (p<0,05). İlköğrenim mezunu ve çalışmayan gebelerin EAMDS puanı yüksek (p<0,001) PBE puanı düşüktü (p<0,005). Çalışan gebeler daha fazla sosyal destek aramaktaydı (p<0,001). Çalışmayan gebeler çaresiz (p<0,001) ve boyun eğici (p<0,001) başa çıkma tarzını daha fazla kullanmaktaydı. Primiparların (p<0,001) ve çocuğu olmayanların (p<0,001) PBE puanı daha yüksekti. Sonuç: Otuzbeş yaş ve üzerinde gebe kalan, öğrenim düzeyi düşük olan, çalışmayan, gebeliği planlı olmayan ve multipar gebelerin bağlanma düzeyleri daha düşük seviyededir. Geliri giderinden az, öğrenim düzeyi düşük ve gebeliğini sonlandırmayı düşünen kadınlar daha fazla depresif belirti göstermekte ve stresle başa çıkma tarzı olarak boyun eğici ve çaresiz yaklaşımı kullanmaktadır. 

Cilt 20, Sayı 3 (2010)