pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - ENDOMETRİAL HİPERPLAZİ VE ADENOKARSİNOMLARDA ÖSTROJEN RESEPTÖRLERİNİN DURUMU
YAŞAR ÜNLÜ, İLYAS ÖZARDALI, RIZVAN T. ORHA, KEMAL BEHZATOĞLU

Amaç: Bu çalışmada endometrial hiperplazi ve endometrial adenokarsinom teşhisi konulmuş vakalarda endometriumdaki östrojen reseptörlerinin (ER) özelliklerini karşılaştırmayı amaçladık. Yöntem: Basit tipte endometrial hiperplazi tanısı almış 15 vaka ile iyi diferansiye (greyd I) endometrial adenokarsinom tanısı almış 15 vakada peroksidaz-antiperoksidaz metodu ile parafin blok kesitlerine spesifik fare monoklonal ER antikorları uygulandı ve dokulardaki ER'leri araştırıldı. Bulgular: ER'lerin spesifik boyanması sadece çekirdekte sınırlı idi; sitoplazmada boyanma tespit edilmedi. Endometrial hiperplazi vakalarının tamamında epitel hücrelerinin çekirdeklerinde ER pozitifliği mevcut iken bu oran endometrial adenokarsinom vakalarında % 80 olarak bulundu. Her iki grupta da stromal hücrelerde epitel hücrelerine göre daha düşük derecede ER pozitifliği mevcuttu. Sonuç: Endometrial adenokarsinom vakalarında steroid reseptörlerinin durumunun değerlendirilmesi hastaya uygulanacak tedavi yönteminin seçilmesine yardımcı olabilir. 

Cilt 7, Sayı 3 (1997)