pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - GEBELİKTE ÖZ BAKIM GÜCÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ
SEMA DERELİ YILMAZ, NEZİHE KIZILKAYA BEJİ

Amaç: Bu çalışmanın amacı otuz hafta ve üzerinde gebe olan kadınların öz bakım gücünü belirlemektir. Yöntem: Betimleyici tipte olan bu çalışma Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi gebe polikliniğine Ocak-Haziran 2008 tarihleri arasında başvuran 282 gebe ile yapıldı. Verilerin toplanmasında 24 soruluk anket formu ve Öz Bakım Gücü Ölçeği kullanıldı. Veriler karşılıklı görüşme yöntemiyle toplandı. Bulgular: Çalışmaya katılan gebelerin yaş ortalaması 26.6±4.7 yıl idi. % 79.1’inin ortaokul veya daha az düzeyde öğrenime sahip olduğu, % 86.2’sinin ev hanımı olduğu tespit edildi. Gebelerin öz-bakım gücü puan ortalaması 92.0±18.9’du. Öz-bakım gücü puanını, gebelikten önce modern aile planlaması yöntemi kullanma ve gebelik hakkında eğitim alma olumlu yönde etkilerken, doğum yapmış olma olumsuz yönde etkilemekteydi. Sonuç: Kadınların gebelikten korunmada modern yöntem kullanması ve gebelik sırasında sağlık eğitimi verilmesi, gebelerin öz-bakım gücünü artırmaktadır. 

Cilt 20, Sayı 4 (2010)