pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - MALİGNİTEYİ TAKLİT EDEN SERVİKAL TÜBERKÜLOZ LENFADENİT OLGUSU
BURAK KAPUCU, ORHAN BAYLAN, HAKAN CINCIK, ZAFER KÜÇÜKODACI, ONUR SILDIROĞLU

Amaç: Malignite ön tanılı, servikal tüberküloz lenfadenit (TbLa)’li bir olgunun değerlendirilmesi anlatılmıştır. Olgu sunumu: Giderek büyüyen sağ servikal kitlesi, kilo kaybı, gece terlemesi olan 23 yaşındaki bir erkek hasta sunuldu. Boyundaki servikal lenf nodundan lokal anestezi altında insizyonel biyopsi yapıldı. Alınan örneğin patolojik incelemesinde “kazeifiye granülamatöz lenfadenit” saptandı. Dokudan hazırlanan yaymaların Ehrlich Ziehl Neelsen yöntemi ile boyamasında aside dirençli bakteri (ARB)’ler izlendi. Doku örneğinden yapılan M.tuberculosis kompleks-polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testi pozitif sonuç verdi. Ancak etken, doku tüberküloz (Tb) kültüründe üretilemedi. Pulmoner tüberküloz tanısının konulabilmesi için hastanın balgamından sürüntüler ve kültürler alındı. Hastanın balgamında Tb basili izlendi ve kültür pozitif saptandı. Bu bulgular eşliğinde hastaya “primer aktif akciğer tüberkülozu (ATb) ve servikal TbLa” tanısı konuldu. Sonuç: Dokuz aylık kombine anti-Tb tedavisi başlanan hasta tedaviyi iyi tolere etmiş ve tamamen iyileşmiştir. 

Cilt 20, Sayı 4 (2010)