pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - OTOİMMÜN HASTALIKLARDA ANTİ SENTROMER ANTİKORLARIN ARAŞTIRILMASI
MEHMET ÖZDEMİR, N. SEVAL GÜNDEM, MUHAMMED GÜZEL KURTOĞLU, BÜLENT BAYSAL

Amaç: Serumda otoantikor aranması son yıllarda otoimmün hastalıkların tanısında ve tedavi takibinde önem kazanmıştır. Anti sentromer antikorlar (ACA) ise başta sistemik skleroz olmak üzere otoimmün hastalıkların pek çoğunda pozitif olarak saptanmaktadır. Çalışmamızın amacı ACA’ların otoimmün hastalıklarla ilişkisini incelemekti. Yöntem: Bu çalışmada; 2009 yılında Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarına otoimmün hastalık düşünülerek gönderilen 4450 hastanın serum örneklerinde ACA indirek immünfloresans yöntemi ile belirlenmiş ve kalitatif olarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Toplam 4450 hastanın 38’inde (% 0.8) ACA pozitif olarak bulunmuştur. 38 hastanın 9’u romatoid artrit, 5’i artrit, 5’i otoimmünite ile ilişkisiz hastalık, 3’ü sistemik skleroz, 3’ü Sjögren’s sendromu, 3’ü bağ dokusu hastalığı, 3’ü çeşitli viral infeksiyonlar, 2’si Raynoud hastalığı, 2’si diabetes mellitus, 1’i iridosiklit, 1’i vaskülit, 1’i çölyak hastalığı tanısı almıştır. Sonuç: ACA pozitifliğinin otoimmün hastalıklarda tanı açısından önemli yeri vardır. ACA tayini pek çok otoimmün hastalığın tanı ve izleminde istenmesi gereken önemli bir antikordur. 

Cilt 20, Sayı 4 (2010)