pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - MALİGNİTE ŞÜPHELİ VEYA FOLİKÜLER TİROİD LEZYONLARINDA TC99M SESTAMİBİ GÖRÜNTÜLEME
MUSTAFA ÇAYCI, BARIŞ SEVİNÇ, CEVDET DURAN, SERRA KAYAÇETİN, AHMET OKUŞ, ŞAMİL ECİRLİ, ÖMER KARAHAN

Amaç: Bu çalışmamızda tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) sonucunda malignite açısından şüpheli veya foliküler lezyon saptanan nodüllerde maligniteyi tespit edebilmek için bir tümör ajanı olan Tc99m sestamibi kullanılabilirliğini inceledik. Yöntem: 24 hastada İİAB değerlendirmesinde malignite açısından şüpheli veya foliküler sitopatoloji saptandı ve bunlardan 13 tanesine Tc99m sestamibi ile görüntüleme yapıldıktan sonra tiroidektomi uygulandı. Sestamibi görüntüleme, İİAB ve histopatoloji sonuçları karşılaştırmalı olarak incelendi. Bulgular: Onikisi kadın, toplam 13 hasta çalımaya dahil edildi. Ortalama yaş 44,9±12,6 (29-77) idi. 10 (% 76,9) hastada malignite açısından şüpheli sitoloji, 3 (%23,1) hastada foliküler lezyon vardı. Histopatolojik incelemede 6 hastada papiller, 1 hastada foliküler, 1 hastada medüller, 4 hastada benign kistik guatr, 1 hastada ise lenfositik tiroidit saptandı. Medüller tiroid kanserli 1 olgu dışındaki tüm malign hastalarda (6 papiller ve 1 foliküler kanser) sestamibi tutulumu saptanırken, benign kistik guatrlı 4 olgudan birinde ve lenfositik tiroiditli 1 olguda sestamibi pozitif saptandı. Ortalama nodül çapı 26,9±20,1 mm idi (benign olanlarda 23,6±6.87 mm, malign olanlarda 29,28±26,45 mm, p>0.05). Sonuç: Tc99m sestamibi’nin sensitivite ve spesifitesi sırasıyla % 75 ve % 60, pozitif ve negatif prediktif değerler sırasıyla 0,75 ve 0,60 olarak bulundu. Bu konuda daha geniş hasta grupları içeren çalışmalara ihtiyaç olduğu kanaatine varıldı. 

Cilt 21, Sayı 2 (2011)